Boekenbende

Boekenbende Beersel is een voorleesproject-aan-huis voor anderstalige en/of sociaal kwetsbare kinderen van 5 tot 7 jaar i.s.m. de Dienst Integratie, De Horizon vzw, het OCMW en de lokale scholen.

Copyright Nieuwsblad
Dankzij onze vrijwilligers ontdekken de kinderen hoe plezierig (voor)lezen kan zijn en gaat hun Nederlands er spelenderwijs op vooruit. Op die manier geven we hun ontwikkeling een duwtje in de rug en verlagen we de drempel naar het culturele leven.

'Mijn voorleeskindje loopt niet langer achter, maar juist vóór op zijn klasgenootjes en de culturele interesse van het hele gezin is gewekt. Voorlezen inspireert!'

Joeri Zelck - voorleesvrijwilliger

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.