กฤตภาส สุวัชวงษ์

About T.Kit

ไม่ว่าจะกี่ครั้งที่ผมเรียนกับเช่อ ผมรู้สึกมาตลอดเลยว่าอยากจะเอาน้ำมาให้เช่อดื่ม และ ในบางครั้งตอนที่ผมเรียนกับเช่อผมก็ขอโทษครับที่เอาแต่เล่นโทรศัพท์ไม่ได้ตั้งใจฟังในสิ่งที่เช่อได้สอนซักเท่าไหร่ แต่ผมนับถือใน Spirit ของเช่อมากครัช และ เช่อสอนได้เข้าใจง่ายในทีเดียว แบบ ปุ๊บ ปั๊บ เก็ทเลย ช่วงปิดเทอม จะชวนพวกผมไปกินแซลมอนก็ได้น้ะครับ555 เช่อเป็นอาจารย์ที่สอนที่ดีไม่แพ้เช่ออายเลยครับ อาจจะหลายครั้งที่ผมหยุดไป และหลายครั้งที่ผมไม่ได้ตั้งใจเรียน ผมขอโทษน้ะครับ สอบครั้งนี้ผมจะพยายามที่สุดครับ

About T.Eye

สวัสดีครับ เช่ออาย เช่อเป็นอาจารย์ที่มีความคิดไอเดียใหม่ๆตลอดเวลา ทำให้พวกผมมีงานทำได้ทุกสัปดาห์5555 และ ผมก็ส่งไม่ค่อยจะทันซักกะงาน แต่ว่ายังไงผมก็พยายามตามงานตลอดครับ เพราะผมมีหยุดเยอะด้วย หลายครั้งที่กำลังเรียนๆแล้วผมหยุด พอสัปดาห์ถัดไปผมมา ก็มีบ้างที่รู้สึกสบายใจ เพราะ "ขึ้นเรื่องใหม่พอดีเลย" ณ ตอนนี้ มีเรื่องนึงที่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจคือ ไอ เรื่อง Margin ของ หน้ากระดาษ เช่อจะอธิบายโดยการให้นักเรียน ปฏิบัติ ทำให้นักเรียนได้เข้าใจด้วยตัวเอง ขอบคุณมากๆครับ ผมจะพยายามมากกว่านี้น้ะครับ

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.