วันมาฆบูชา เรื่อง วันสำคัญทางศาสนาพุทธ

วันมาฆบูชา หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรม "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระภิกษุที่ได้รับการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ณ พระวิหารเวฬุวัน ในวันดังกล่าวนี้ได้มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น 4 ประการ ได้แก่

ความประทับใจในการใช้แอพ

1)สามารถนำเสนอได้ดี

2)เเอพนี้มีเทคนิคดี

3)มีระบบจัดการให้ครบ

4)ใช้งานได้สะดวก

5)รวดเร็วในการหาข้อมูล

6)ไม่ติดขัดในการใช้งานของเเอพ

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.