Anna sade (jälleen)! Let it rain (again)!

Herra, käännä jälleen meidän kohtalomme niin kuin aina tuot vedet Negevin kuiviin uomiin. Ps. 126:4
And now, God, do it again— bring rains to our drought-stricken lives -- (Ja nyt, Jumala, tee se jälleen - tuo sade kuivuudesta halkeilevaan elämäämme) Ps. 126: 4 MSG

It is so true, which Steven Furtick writes in his newsletter - On totisinta totta, mitä Steve Furtick kirjoittaa uutiskirjeessään:

One of the most difficult places to live is between what God has done in the past and what you're hoping God will do in the future. - Yksi vaikeimmista paikoista elää on sen välillä, mitä Jumala on tehnyt ja sen välillä mitä odotamme Hänen tekevän tulevaisuudessa. - Steven Furtick

We have seen rain dropping down and watering dry ground. We have seen Lord helping us in tight spots of our lives. - Olemme nähneet sateen tulevan ja kastelevan kuivan maan. Olemme nähneet Herran avun elämämme tiukoissa mutkissa.

When we find ourselves in these places again, our eyes instinctively go to what we don’t have instead which is available. - Kun löydämme itsemme uudestaan tämmöisistä paikoista, silmämme hakeutuvat helposti siihen, mitä meillä ei ole sen sijaan, mitä on saatavillamme.

You get to decide if you will stare at the parched, dry ground or fix your eyes towards the skies heavy with blessing - and say: - Sinun on päätettävä, tuijotatko halkeilevaa, kuivaa maata vai kiinnitätkö silmäsi taivaaseen, joka tiukkuu siunausta - ja sanoa:

Lord, do it again - Let it rain! - Herra, tee se uudelleen - Anna sateesi!
Created By
Pauliina Kuikka
Appreciate

Credits:

Photo: Pauliina Kuikka

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.