Us Girls Conwy Penwythnos Antur ym Mhlas Menai

Yn Ystod Wythnos Chwaraeon i Ferched ym mis Hydref , fe wnaeth merched 'Us Girls Conwy' gwthio'u hunain i'r eithaf, goresgyn ofnau a chreu llu o ffrindiau newydd.

Mewn partneriaeth âg Us Girls Sir Ddinbych, trefnwyd bod 36 o ferched rhwng 11-18 oed yn ymweld â Plas Menai am benwythnos antur.

Trefnwyd y penwythnos gan ein Fforwm Partneriaeth Agored gyda'r bwriad o ddenu merched a genethod i gymryd rhan mewn gweithgareddau anturus.

Yn ystod y penwythnos cafodd y merched gyfle i gael tro yn padl-fyrddio, beicio, canŵio, raffau isel a'r naid ffydd.

Dyma oedd cyfle cyntaf rhai o'r merched i gymryd rhan mewn gweithgareddau o'r fath, a rhaid dweud fe rhagorodd pob un. Cawsom rhai yn ofni uchder, ac eraill yn ofni'r dwr, ond fe drechwyd pob un ohonynt!

Roeddem ni hefyd yn lwcus iawn i gael siop 'Boots' Llandudno yn dod i ymweld â ni ar y nos Sadwrn ar gyfer parti ymbincio. Cafodd y merched amser grêt yn dysgu sut i ofalu am eu croen a chael cyngor ar sut i wisgo colur.

Er bod y merched (a'r staff) wedi blino'n lan ar ddiwedd y penwythnos, cawsom amser da dros ben a hoffwn ddiolch o galon i holl staff Plas Menai am benwythnos bythgofiadwy. Mae'r adborth wrth y grŵp wedi bod yn wych ac rydym yn edrych ymlaen at yr ymweliad nesaf yn barod!

"Fe wnes i fwynhau'r parti ymbincio a'r naid ffydd gan fod i wedi gwynebu fy ofnau"

“Roedd y gweithgareddau'n dda iawn ac roedd y sialensiau’n hwyl!”

"Gan fy mod wedi fy amgylchynu gan 'Us Girls' nid oedd neb yn beirniadu ei gilydd"

“Mae Us Girls fel un teulu mawr"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.