יוזמים ומעצבים במרחב 26.04.17, המרפסת, בנין כלל בירושלים

שימו לב! נקיים הסעה מרוכזת ליום הלמידה מלטרון לירושלים. לחצו על הכפתור מטה ומלאו את פרטיכם

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.