ALONE door joey

Wat is het? Alone is een speedrun spel waarbij je je vingers gebruikt om verder te komen. Je bestuurt een soort ruimteschip waarbij je vinger hem bestuurt. Je komt obstakels tegen en je kan steeds verder komen.

Hoe werkt het? Het spel bestuur je met 1 vinger. Je bestuurt je ruimteschip en alles wat je doet is omhoog en omlaag swipen. Als je niet op tijd naar boven of beneden swiped vliegt je ruimteschip ergens tegen aan. Je moet dus ook een snelle reactievermogen hebben.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.