Trening og helse Written By: Vetle øiseth blikaas

"Trening har positiv effekt på helsa, og er helt avgjørende for et langt og godt liv"

  • Når vi er fysisk aktive, belaster vi ulike organsystemer i kroppen. Trening gir ikke bare gevinster i form av bedre fysisk og psykisk prestasjonsevne men også helsen din.
  • Hvis kroppen ikke er i aktivitet, vil kroppen tilpasse seg inaktivitet. En inaktiv livsstil vil medføre negative konsekvenser som reduserer funksjonen i mange viktige kroppsfunksjoner. Inaktivitet er derfor en av de største truslene mot helsa gjennom hele livet.
  • En rekke av de mest vanlige sykdomstilfellene i Norge er nært knyttet til livsstil. Vi kaller dem derfor livsstilsykdommer. De mest vanlige livsstilssykdommene i Norge er:
  • Hjerte og karsykdom
  • Type 2-diabetes
  • Overvekt og fedme
  • Kreft
  • Muskel og skjelettlidelser, herunder osteoporose (beinskjørhet)
Hjertes størrelse og pumpekapasitet påvirkes gjennom aktivitet og trening.
  • De to viktigste faktorene du kan påvirke for å forebygge utvikling av livsstilssykdommer, er hva du spiser, og hvor aktiv du er.
  • Kostholdet er alltid med på å påvirke hvor god effekt du har av den aktiviteten du gjør.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.