Racing Wars & more Vormgeven periode 3

Racing Wars is een multiplayer car racing game op AirConsole die je met je vrienden bij elkaar speeld. Om te winnen moet je 10 punten halen of als eerst de finish halen met de meeste punten. Om punten te scoren moet je binnen het camera view blijven of obstakels en andere spelers zien te ontwijken.

Bij de game Racing Wars gebruik je je telefoon als controller van de game. Om te sturen moet je op je telefoon scherm tappen en deze ingedrukt houden. Naast het sturen kan je ook nog schieten via de middelste tap button.
The Neighborhood is een team-based slingshot battle game waarbij twee groeppen speler tegen elkaar spelen. Je moet de toren van de tegenstander zo snel mogelijk zien te vernietigen met daarbij alle karakters in de torens.
Bij de game The Neighborhood gebruik je je telefoon als controller van de game. Om te richten moet je op je telefoon scherm drukken en deze ingedrukt houden en naar voor of achter swipen. Als je loslaat dan schiet je je wapen af richting de toren van de tegenstander.
Tied Together is een spel waarbij je aan elkaar vast zit en aan het einde moet komen.
Bij de game Tied together gebruik je je telefoon als controller van de game. Je hebt verschillende knoppen zoals jump, move, slap en nog een aantal meer.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.