เกี่ยวกับนักบิน

ลักษณะการทำงานของนักบิน ขับเครื่องบินทีใช้ในการส่งผู้โดยสารหรือสินค้า ผู้ขับเครื่องบิน ผู้ควบคุมการบิน ในระหว่างทำการบินรวมถึงการขับเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ไปรษณีย์ภัณฑ์หรือสินค้า การขับเครื่องบินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่นทดสอบ ส่งมอบ ฯลฯ ในการขับของนักบินต้องจัดเตรียมความพร้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน โดยต้องคำนึงถึงชีวิตของผู้โดยสารเป็นอันดับแรก หากเกิดปัญหาขึ้น ต้องรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ อย่างกรณีที่เกิดปัญหาทางด้านสภาพภูมิอากาศไม่สามารถลงจอดได้เราต้องนำเครื่องขึ้นใหม่ แล้วบินวนรอจนกว่าสภาพอากาศจะดีพอให้ลงจอดอีกครั้ง ควบคุมอากาศยานให้อยู่ในเส้นทางบิน นักบินต้องเอาแผนการบินทีได้จากนักบินโต๊ะรวบร่วมข้อมูลทั้งหมด เพื่อทำการบินนั้นเป็นงานที่สนุก ท้าทาย เพราะจะต้องเอาวิชาความรู้ที่เรียนมาหลายๆวิชามาผสมรวมกันเพื่อวางแผนการบิน, เลือกเส้นทางการบิน, เตรียมข้อมูลการบินทั้งหลายให้นักบิน โดยมีข้อจำกัดต่างๆ เพื่ออยู่ในเส้นทางบินไม่ให้ชนกับเครื่องบินอื่น

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.