Loading

Dorp rond het kind

Doel

Elk kind dat opgroeit in de Kempen moet dezelfde kansen krijgen om zijn talenten te ontdekken en ontwikkelen. Om dit waar te maken rekenen wij op “het dorp” als sterk en veerkrachtig netwerk rond ieder kind. Samen met ouders, organisaties en geëngageerde Kempenaren verhogen we de groeikansen voor het kind.

Acties

1. Trampoline: Pilootgemeenten gaan preventief aan de slag om voor de allerjongste kinderen de groeikansen te versterken opdat in 2030 het aantal vroegtijdige schoolverlaters sterk daalt.

2. 100 opgroeiende kinderen worden versterkt (minimaal): Een kind uit een kansarme omgeving dat in kleine en grote dingen geholpen wordt door een kansrijkere persoon… de projectpartners geloven dat deze informele buddywerkingen talrijk zijn maar teveel onder de radar blijven. Door een megafoon te zetten op 100 cases zal dit project inspireren en enthousiasmeren richting nog meer buddywerkingen. Tegelijk leren we uit elkaars ervaringen en zien we hoe obstakels overwonnen kunnen worden. In samenwerking met bestaande initiatieven en diensten worden knelpunten aangepakt. Op de Wereldexpo van 2030 vertellen 100 gezinnen over hun ervaringen en zien we 100 kinderen sterk staan in hun eigen talent.

3. Sterk weefsel rond het kind: We zetten in op een sterk weefsel rond het kind, niet alleen door actie en communicatie, maar ook door het stimuleren van samenwerking. We slaan bruggen tussen verschillende domeinen (onderwijs (incl. volwassenonderwijs), vrije tijd, kinderopvang, talentontwikkeling …). Ervaringen vanuit het pilootproject Trampoline worden aangevuld met inzichten uit de 100 buddywerkingen en uit activiteiten zoals jobsharing en lerende netwerken. Dit vormt de basis voor zowel nieuwe gezamenlijke initiatieven als voor efficiëntere samenwerkingen tussen complementaire initiatieven.

4. Buitenspelen versterken: De Kempense groene ruimtes zijn een troef die we ook maximaal willen benutten in de kindertijd.

We zijn tevreden als…

  1. in 2030 minder Kempense jongeren de school vroegtijdig verlaten.
  2. de achtergrond waarin kinderen opgroeien voor de Kempense jongeren minder een rol speelt bij hun studieresultaten en hun keuze in vrije tijd van sport en spel.
  3. er een sterkere verbinding is tussen actoren rond het kind. Met kennis over elkaars werking en een integrale dienstverlening. Verhalen van individuele buddies inspireren en versterken de Kempenaren om toch net dat stapje extra te zetten voor hun buur, een sportvriendje, …
  4. na de 4 Kempense gemeenten die piloot waren in het project Trampoline de inzichten in alle gemeenten toegepast worden.

Tijdslijn

  • 2020: opstart project Trampoline, scan van het Kempense weefsel rond het kind, samenstellen partnerschap, definiëren eerste projecten
  • 2021: project Trampoline loopt, 3 verbindingsprojecten worden opgestart en de aanpak voor de communicatie rond buddywerking van 100 Kempense kinderen wordt uitgewerkt
  • 2022-…: project Trampoline loopt, minstens 10 buddyverhalen per jaar worden breed gecommuniceerd

Middelen en mankracht

Trampoline is een gezamenlijke investering van de provincie Antwerpen en lokale besturen in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Voor de andere acties gaan we uit van de kracht van dit netwerk, mensen die een stapje verder gaan, met vrijwillige roterende trekkers. Afhankelijk van doelgerichte acties zullen projectmiddelen worden aangetrokken.

Partnerschap

Provincie Antwerpen, Centrum voor Basiseducatie Kempen, Scholengroep Fluxus, Jeugdsportnet Zuiderkempen, Blenders