Nova Aula Global Prova pilot 2016-2017

La Universitat Pompeu Fabra considera que un dels seus objectius prioritaris és impulsar la qualitat i la innovació en la docència. En aquest marc estratègic s'ha dut a terme una prova pilot —per implementar una nova versió de l'Aula Global: la Nova Aula Global (NAG)— en els graus següents: Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració, Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, Grau en Enginyeria de Telemàtica, Grau en Enginyeria en Informàtica, Grau en Estudis Globals / Global Studies i Grau en Humanitats.
​Per fer la valoració de la prova pilot s'han fet​ tres enquestes (dues als professors i una als estudiants). Han contestat un total de 446 persones.
La nota mitjana de valoració ha estat de 7.23 sobre 10, qualificació superior a la obtinguda a la prova pilot de l'Aula Global del curs 2015-2016.
Els aspectes valorats són: facilitat d'accés, recursos, activitats, ús intuïtiu, velocitat de resposta de l'eina i amigabilitat de la interfície.
El 51% dels participants considera que la nova versió ha millorat amb relació a l'anterior. L’11% no creu que hagi millorat i el 38% restant afirma que encara no té fonaments per fer-ne la valoració.
Els recursos i les activitats més utilitzats són: 1) documents, 2) enllaços externs, 3) tasques i 4) fòrums. També s'han utilitzat els qüestionaris d'avaluació, les wiki i les enquestes de valoració. També s’aprecien noves tendències en l'ús de les rúbriques i les tasques Turnitin.
Els participants han fet arribar comentaris de millora que es resumeixen en: més informació i formació pel professorat de les noves eines i potencialitats de l'Aula Global, visualització amb el mòbil, missatgeria i pas de pantalles. Tant la Factoria+ de la Biblioteca/CRAI, com el Servei d'Informàtica i el CLIK treballen en aquesta línia amb la finalitat d’oferir una experiència més positiva amb l'Aula Global.

Credits:

Created with images by image4you - "notebook laptop computer keyboard screen monitor pc" • Jorge Franganillo - "Universitat Pompeu Fabra" • rhodesj - "Studying" • Hermann - "books education school literature know reading library" • Julio Martinez - "Pompeu Fabra's library" • Pexels - "advertisement advertising background billboard black blackboard blank" • paularps - "Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, Espana 2016)"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.