UCIMEMODERNE.cz

Konference "Co nového?" - Wichterlovo gymnázium, 7. 11. 2015

Jsme učitelé a rádi učíme. Chceme pomáhat všem, které to baví stejně jako nás. Sdílíme naše zkušenosti se zaváděním a využitím moderních technologií do běžných vyučovacích hodin.

Jsme učitelé z různých typů škol. Učíme na základní škole na prvním a druhém stupni, na gymnáziu, na speciální škole i na vysoké škole.

Svou práci sdílíme na webových stránkách i na konferencích v České republice a na Slovensku.

Každým rokem pořádáme letní setkání učitelů, kteří se chtějí naučit něco nového navzájem:

Každoročně pořádáme rovněž konference pro pedagogy. Letos konference proběhne na Wichterlově gymnáziu. Motto konference "Co nového?". Uskuteční se 7. 11. 2015.

Informace o spolku Učíme moderně

Spolek Učíme moderně, z. s. je zapsán u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 14553.

Zakládající členové spolku:

Černotová Veronika, Gavenda Pavel, Gybas Vojtěch, Kavecký Patrik, Klubal Libor (předseda spolku), Klubalová Eva, Loňková Pavlína, Skýbová Lenka

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.