MyWordsYourWords เขียนความคิด

เหมือนตัวคนเดียวในโลก

ในวันที่เราต้องการกำลังใจอย่างมาก ถึงมากที่สุด

กลับไม่มีเธออยู่ข้างข้าง

เธอไม่ให้ความสำคัญ

เธอมองไม่เห็นความทุกข์ในใจฉัน

หรือเพียงแค่เธอรักตัวเธอเองมากกว่าฉัน

ในวันที่ฉันต้องการเธอที่สุด

เธอกลับอยู่ห่างไกลห่างไกลออกไปทุกที

เมื่อวานฉันยังคิดว่า ยังมีเราสองคน

เดินเคียงข้างไปเป็นเพื่อนของกันและกัน

แต่วันนี้ วันที่ฉันต้องการเธอเป็นที่สุด

ฉันกลับไม่มีใคร

เหมือนตัวคนเดียวในโลก

ท่ามกลางผู้คน

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.