ANTS & DR Rekrytering

Statistik

 • Search innebär allt från att aktivt leta upp personer, få dom intresserade, sälja in tjänsten samt telefonintervju.
 • Admin är allt däremellan ex uppstartsmöte, koordinera med intervjuer, återkoppla till kandidater, veckomöten, referenser, avslutsmöte etc.
 • Övrig admin är det som gjorts efter kontraktet blev uppsagt.
 • Total tid för projektet är 148 h. Av dessa har 79 h varit search, 31 h admin och 38 h övrig admin.
 • Totalt kontaktades 82 personer via mail varav totalt 12 personer visade intresse i dagsläget. Dessutom flera kandidater som är värda att kontakta i framtiden! Svarsfrekvsensen låg på drygt 35% vilket är bra! 25% och uppåt är riktmärke för lyckade projekt genom Ants.
 • 11 telefonintervjuer genomfördes av Jacob och där fanns helt klart flera intressanta kandidater på lager som inte hann träffa linjecheferna. Totalt kom 5 kandidater in för intervju med linjechefer på DR.
 • Från uppstart till signat kontrakt så gjordes första tillsättning efter ca 5 veckor vilket är väldigt bra! Normalt sett brukar vi räkna med 10-12 veckor till första tillsättning som tidigast.
 • Summering: Kul med en så pass snabb tillsättning och att det rullat på friktionsfritt genom hela processen.

Vad kostade det?

Priset från att vi startade upp till att vi fick sign hamnade 65 550:-

Totalkostnad för projektet landade tillslut på ca 91 000:-

Tankar kring samarbetet

Vad har fungerat bra?
 • Smidig process och inga flaskhalsar.
 • Säljbarhet! Det är tacksamt att sälja in DR, allt från produkt, tjänst, tekniker och företag.
 • Relevanta kandidater in i pipen och en snabb tillsättning.
 • Viljan att ställa upp på DR! Det är lätt att boka in intervjuer med personer och folk ställer verkligen upp från alla håll och kanter. Det gör mig inspirerad att göra ett bra arbete!
Värt att fundera över
 • Vid Uppstartsmötet kändes det inte riktigt klart med hur kravprofilen för vissa roller såg ut. En grundlig genomgång av roller är en grundförutsättning för att framgångsrikt kunna sätta igång och driva rekryteringsprocessen. Tweaka kan man alltid göra efterhand.
 • Värt att tänka på är att det fanns flera duktiga kandidater i pipen som potentiellt skulle kunna gå hela vägen. Att kunna ta in fler av samma roll hade troligtvis gett en lägre kostnad per rekrytering.
 • Om möjligheten hade funnits att tidigare flagga för att inte fortsätta projektet så hade även vi kunnat styra om snabbare.

Tack för ett gott samarbete!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.