Treinlandschap Hoe de mens ingrijpt in de natuur

Willekeurige beelden van onwillekeurig landschap onderweg vanuit de trein: het land was er eerst, pas daarna kwamen wij, hoe gaan we met ons landschap om?

Braakliggend landschap, nutteloos totdat wij mensen het in bezit nemen en bedrijvigheid ontstaat waar kaalheid overheerste

De mens breekt in op de natuur door her en der te bouwen

Steeds verdergaand

Het landschap in stad omvormt

Of het landschap groen houdt maar toch ingrijpt, naar eigen hand zet

Waar ligt de grens tussen stad en land? Wat is acceptabel?

Het spoor doorsnijdt het natuurgebied het Naardermeer

Net als electriciteitsmasten met elkaar verbonden dat doen

Electriciteitshuisjes lijken willekeurig neergezet

En masten, idem dito

Of opslagplaatsen

Toch, de wildgroei blijft aanwezig

Soms onder controle als landbouwgrond

Of meer nog achter glas

Of kleinschalig voor eigen gebruik

Zijn wij als mens zoveel belangrijker dat wij het recht hebben om de natuur zo naar onze hand te zetten?

Overpeinzingen en beelden Erna Lammers
Created By
Erna Lammers
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.