Make a difference project กาาพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของ น.ส.อัมพิกา เบ้าพรม

การพัฒนา น.ส.อัมพิกา ทักษะด้านการพูด การอ่าน ภาษาอังกฤษ

ความเป็นมาหรือเหตุผลในการพัฒนา ปัจจุบันภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งในการใช้ประโยชน์ได้อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร การใช้ประโยชน์ด้านการสมัครงาน ซึ่งในด้านนี้หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษก็จะมีโอกาสมากกว่าในการรับเลือกเข้าทำงาน รวมถึงการใช้ประโยชน์ในการทำงานต่างๆ ที่ปัจจุบันไม่ว่าจะหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ต่างก็จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษล้วนทั้งสิ้น ซึ่งเหตุผลในการพัฒนา คืออยากให้ตัวของอัมพิกาได้รับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไปจากเดิม เพื่อพร้อมรับต่อสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการทบทวนบทเรียนหลังเลิกเรียน เช่น การท่องคำศัพท์เพิ่มเติม การฝึกอ่านประโยภาษาอังกฤษ รวมถึงการแปลความหมายในคำศัพท์ต่างๆ ก็จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและเพิ่มศักยภาพในตนเองได้ ทั้งนี้ในการพัฒนาก็จะเป็นส่วนสำคัญที่สามารถกระตุ้นให้อัมพิกาเกิดแรงจูงใจที่จะฝึกฝนในภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในการเรียนรู้ดังเป้าหมายที่ได้วางไว้
สภาพก่อนที่จะพัฒนา สภาพก่อนที่จะมีการเริ่มพัฒนาในตัวของอัมพิกา คือเป็นคนที่เข้าใจในภาษาอังกฤษบ้าง ในส่วนทฤษฎีต่างๆ แต่ยังขาดทักษะด้านการอ่าน การแปลความหมายที่ถูกต้อง รวมถึงการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นปัญหาในการสื่อสาร ทำความเข้าใจกับผู้อื่น เช่น การสอบภาษาอังกฤษในด้านการอ่าน สนทนา ได้ในระดับกลางๆ เเละด้านการสื่อสารกับคนต่างชาติ เมื่อชาวต่างชาติเข้ามาพูดคุย ทักทาย

เป้าหมายในการพัฒนา 1.ทำให้อัมพิกามีการอ่านภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วมากขึ้น 2.พัฒนาให้มีการจดจำคำศัพท์ต่างๆได้มากจากเดิม 3.พัฒนาการทำคะแนนสอบ Quiz ด้านการพูด การอ่าน 4. การเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านการสอบ กพ. การสอบ TOEIC การไปสัมภาษณ์งานได้อย่างมั่นใจ

การเตรียมความพร้อมในบทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับการฝีกฝนเเละพัฒนาสำหรับอัมพิกา เพื่อเริ่มต้นการพัฒนา
เทคนิคที่เลือกใช้ในการพัฒนา คือ เทคนิคแบบเรียนสำเร็จรูป เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้อัมพิกาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองก่อน จากแบบเรียนสำเร็จรูป ซึ่งในแบบเรียนสำเร็จรูปจะประกอบด้วย บทสนทนา แบบฝึกหัด คำศัพท์ต่างๆ ที่สามารถทบทวนความรู้ได้ในช่วงเวลาว่าง หรือหลังเลิกเรียน
การพัฒนาของเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ช่วงเวลา 16.30-18.00 1.ให้อัมพิกานำแบบเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ศึกษาในชั่วโมงเรียน มานั่งทบทวนความรู้ อ่านบทสนทนา เมื่ออัมพิกามีการอ่านได้อย่างเข้าใจในบทเรียนแล้ว ดิฉันก็จะมีการนำเนื้อหาเพิ่มเติม เช่น บทสนทนาที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน มาให้อัมพิกาได้ฝึกอ่านฝึกพูด และเรียนรู้ในคำศัพท์ใหม่ๆ 2.การท่องศัพท์ครั้งละ 10 คำในทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี จากแบบเรียนในหนังสือเพื่อเป็นการจดจำคำศัพท์ได้มากขึ้น 3.เมื่ออัมพิกา ยังมีข้อสงสัยในด้านการอ่าน หรือการแปล ดิฉันก็จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอ่าน การแปลที่ถูกต้อง ทั้งนี้จากข้างต้นเมื่อถึงเดือนมีนาคม ผลปรากฏว่าอัมพิกามีการเข้าใจในภาษาอังกฤษมากขึ้น ทั้งด้านการอ่านที่คล่องแคล่ว การจดจำคำศัพท์ได้มากและเป็นผลทำให้อัมพิกามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีการอ่าน การพูดได้อย่างมั่นใจ สามารถทำคะแนนสอบได้เพิ่มมากขึ้น
Vocabulary หรือคำศัพท์ เป็นการนำคำศัพท์ต่างๆมาให้อัมพิกาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเเละสามารถให้อัมพิกาได้มีการจดจำ ท่องคำศัพท์ครั้งละ 10 คำ ในวันจันทร์เเละวันพฤหัสบดี เวลาหลังเลิกเรียน ช่วง16.30-18.00 น.
บันทึกผลจากการพัฒนาในช่วง 2 เดือน (1 ก.พ.-31 มี.ค. 2560) 1.อัมพิกาสามารถมีพัฒนาการ การอ่านภาษาอังกฤษได้คล่องมากขึ้น 2.สามารถจดจำคำศัพท์ได้เพิ่มมากขึ้น 3.คะแนนสอบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านสอบ Quiz การอ่าน 4.มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น ในการเตรียมความพร้อม การสอบTOEIC ในวันที่ 18 เมษายน 2560
ปัญหา/ข้อจำกัดในการพัฒนา คือปัจจุบันอัมพิกามีกิจกรรมเด็กทุนและภาระหน้าที่ต่างๆมากมายในมหาวิทยาลัย เป็นผลทำให้มาทับซ้อนเวลาในการทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
สิ่งที่ทำให้การพัฒนานี้ประสบความสำเร็จ เกิดจากการที่อัมพิกาเปิดใจยอมรับ มุ่งมั่น ที่จะเริ่มการพัฒนาภาษาอังกฤษ ว่าการพัฒนาภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด ถ้าตัวเราตั้งใจจริง ซึ่งการพัฒนานี้ทำให้อัมพิกาเกิดความร่วมมือ และพร้อมแบ่งเวลาในการทบทวนความรู้ ส่งผลให้อัมพิกามีผลคะเเนนในวิชาภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึน มีคะเเนนการพูด การสนทนาไปทางที่ดีขึ้น จึงทำให้อัมพิกาประสบความสำเร็จได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.