AvtoMaktab haydovchilik o'quv markazi

<<TRANSKASB>> uyushmasi <<Yangiyo'l AvtoUstoz>> MCHJ

Haydovchilikka nomzodlarni tayyorlovchi AvtoMaktab

Haydovchilikka nomzodlarning istakla- riga asosan bir turdagi (B.BC) toifasini o'rganishlari mumkin.

B, BC

Credits:

avtomaktab

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.