Make a difference project โครงการพัฒนาพฤติกรรม

เป้าหมายโครงการพัฒนาพฤติกรรม ( พฤติกรรมการนอน)

นาย วีรภณ บุณยะพรรค ( กวาง ) กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ความเป็นมาและเหตุผลในการพัฒนา

เนื่องจากในปัจจุบันจะพบเห็นได้ว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการนอนที่ไม่เป็นเป็นระบบระเบียบหรือการนอนดึกเป็นประจำ ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบในทางลบให้กับหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น สุขภาพร่างกายที่แย่ลง ตื่นไปเรียนสายหรือขาดเรียนบ่อยๆ ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ถือว่าเป็นปัญหาอย่างมากในการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากสุขภาพร่างกายที่ดีมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นพฤติกรรมการนอนของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันนั้นควรได้รับการพัฒนาให้เป็นระเบียบมากขึ้น

สภาพก่อนที่จะพัฒนา

จากการที่สังเกตมาเป็นเวลาพอสมควรนั้นทำให้พบว่า นายวีรภณ มีพฤติกรรมการนอนที่ไม่เป็นระบบระเบียบเป็นอย่างมาก สาเหตุที่ทำมห้ทราบคือการมาเรียนสายและขาดเรียนบ่อยๆ หรือว่าวันที่มาเรียนนั้นจะเห็นว่าหน้าตาของนายวีรภณนั้นไม่มีความสดใส ซึ่งคนที่นอนดึกนั้นสภาพร่างกายจะส่งผลกระทบที่ทำให้ภายนอกสามารถสังเกตได้ง่าย อย่างเช่น ใต้ตามีรอยคล้ำหรือสภาพอิดโรยเหมือนคนที่พักผ่อนไม่พอ ซึ่งนายวีรภณได้มีลักษณะดังกล่าวที่เอยมา และจากพฤติกรรมดังกล่าวนั้นส่งผลเสียให้แก่ตัวนายวีรภณเอง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาเรียนไม่พอเพราะเข้าสายหรือขาดเรียนบ่อยซึ่งหากยังไม่มีการพัฒนาอาจทำให้หมดสิทธิ์สอบในวิชานั้น และจะส่งผลถึงคะแนนสอบนั้นแย่ลง จึงทำให้ดิฉันนั้นมีความสนใจที่จะทำโครงการพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นระเบียบในเรื่องของการนอนพักผ่อนของนายวีรภณ

เป้าหมายในการพัฒนา

  1. เพื่อสร้างความเป็นระบบระเบียบในเรื่องของการพักผ่อนของนายวีรภณ
  2. เพื่อที่จะสามารถทำให้นายวีรภณเข้าเรียนได้ทันเวลาและขาดเรียนน้อยลง
  3. เพื่อที่จะให้สุขภาพร่างกายของนายวีรภณนั้นแข็งแรงมากขึ้น
  4. เพื่อที่จะสามารถทำให้นายวีรภณมีคะแนนสอบที่ดีขึ้นจากเดิม

วิธีการพัฒนา

  1. สอบถามสาเหตุว่าการที่นาวีรภณนอนดึกนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
  2. แก้ไขปัญหาทีละจุด อย่างเช่น ปัญหาเกิดจากการติดโซเชียลหรือติดเกมส์
  3. คอยตักเตือนและอธิบายถึงผลเสียของการนอนดึกให้นายวีรภณได้รับรู้เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไข
  4. มีการตั้งกฏเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้นายวีรภณนั้นทำตามเป้าหมายของโครงการ
  5. ติดตามและประเมินผล หลังจากที่อธิบายและตั้งกฎไปแล้วคอยติดตามและประเมินผลหลังจากนั้นว่าจะเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่

ผลที่เกิดหลังจากการพัฒนา

หลังจากที่ดำเนินโครงการพัฒนาพฤติกรรมมาได้ระยะเวลาสักพักแล้วนั้น พบว่านายวีรภณสามารถที่จะมาเข้าเรียนได้ตรงตามเวลาเรียนมากขึ้นและขาดเรียนน้อยลง จึงทำให้นายวีรภณนั้นสามารถที่จะเข้าใจในเนื้อหาการเรียนในวิชาต่างๆแล้วนำไปใช้ในการสอบกลางภาคที่ผ่านมาทำให้ผลคะแนนสอบอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้จากครั้งก่อน ซึ่งผลที่ออกมานั้นเป็นไปในทางที่ดีมากตามที่ดิฉันได้คาดหวังไว้

ปัญหาที่เกิดระหว่างการดำเนินโครงการ

เนื่องจากว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่านายวีรภณนั้นแอบนอนดึกหรือไม่เมื่อกลับบ้านไป จึงทำให้เกิดปัญหาเล็กน้อยในช่วงแรกๆเพราะถือว่ายังอยู๋ในช่วงเวลาปรับตัวของนายวีรภณ แต่ปัญหาดังกล่าวก็สามารถแก้ไขได้เมื่อใช้เวาลาในการปรับตัว

สิ่งที่ทำให้โครงการประสอบความสำเร็จ

โครงการพัฒนาพฤติกรรมในครั้งนี้จำสำเร็จไปไม่ได้หากไม่ได้ความร่วมมือจากนาบวีรภณ เพราะพฤติกรรมเหล่านี้หากมีการทำมาเป็นระยะเวลานานจะทำให้กลายเป็นนิสัยจึงต้องใช้เวลาในการปรับตัวไม่ควรไปเร่งรัด ซึ่งนายวีรภณได้ให้ความร่วมมือได้อย่างดี เนื่องจากตัวนายวีรภณเองนั้นก็อยากที่จะเข้าเรียนให้และมีผลคะแนนที่ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวสามารถทำให้ทั้งตัวนายวีรภณและดิฉันประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตนเองได้ตั้งใจไว้

ข้อมูลผู้จัดทำโครงการ

นางสาว ดาริน ปุญญพัฒนกูล ( เมย์ ) กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

THANK YOU :)

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.