Atheïsme AtheïstisChe visies op god

Het atheïsme is de overtuiging dat god (goden) niet bestaat, en ook niet kan bestaan. Atheïsten bekijken alles zakelijk, kritisch en en wetenschappelijk. Daardoor valt er niks goddelijks meer waar te nemen in de werkelijkheid.

Het UTiliair atheïsme

Volgens het utiliair atheïsme dient god tot niets. Je kan wel in god geloven maar je hebt er helemaal niks aan. God levert niets op en het is nutteloos. Dit is te zien aan het feit dat vroegere problemen (zoals voedseltekort, geen schoon drinkwater, natuurrampen) allemaal zijn opgelost door mensen zelf. Als er nog meer van dit soort problemen komen, kunnen mensen ze zelf oplossen, daar is geen god voor nodig.

A-theodicee atheÏsme

Het A-theodicee atheïsme gelooft dat god niet bestaat, omdat er lijd in de wereld is. Waarom zou god al het lijd in de wereld niet stoppen? Waarom zou god, die almachtig en oneindig is ons laten lijden?

Het losisch atheïsme

Het logisch atheïsme wijst het spreken over god af, omdat het zinloos is. Een bewering is pas zinvol als deze door feiten kan worden bevestigd of tegengesproken. Bijvoorbeeld: de zin 'Het regent.' Dit is een zinvolle uitspraak, omdat je naar buiten kan gaan, en voelen of het regent of niet. De zin 'God bestaat.' Is niet zinvol, omdat je niet met feiten kan beredeneren dat dat waar is. Zie hieronder het schema:

Het humanistisch atheïsme

Humanisten geloven in mensen. Ze vinden dat wij als mensen zelf zin moeten geven aan ons leven, en dat je je daarvoor niet hoeft te beroepen op een hogere macht die dat voor jou doet. In de moderne tijd wordt een groot deel van het humanisme beïnvloed door het atheïsme. Dit betekent niet dat een humanist altijd atheïstisch denkt. Combinaties van religie en humanisme zijn mogelijk, en komen ook best vaak voor. Volgens het humanistisch atheïsme bestaat god niet als een zelfstandige werkelijkheid. Mensen hebben de neiging om de zin van het leven buiten zichzelf te leggen, in een god. Volgens het humanisme moet de mens zélf zin aan het leven geven. Het humanistisch atheïsme gelooft dat de waarheid en de betekenis van de mens in strijd zijn met het gelooven in een god. De mens is een wezen dat zelfstandig keuzes kan maken en ook hoort te maken. Dit is menselijke vrijheid. En dat is onverenigbaar met het bestaan van god. Als god zou bestaan, zal er geen menselijke vrijheid zijn. Humanistische atheïsten richten zich tegen de georganiseerde godsdienst, vooral het christendom.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.