Fair play Ilse hoogendoOrn j2d

Ik vind fair play belangrijk dat iedereen sportief speelten dat het eerlijk gaat.

Ik vind dat je gezond moet zijn want je moet wel fit zijn en sterk om alles te kunnen doen. Maar het moet wel veilig blijven. Bijvoorbeeld bij snowboarden
Ik vind winnen niet het belangrijkste ik vind dat het om het plezier gaat maar als je wint is dat natuurlijk hartstikke leuk. Bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd
Ik vind dat je wel bij de scheidsrechter verhaal mag halen van waarom hij dat heeft gedaan maar geen ruzie. Bijvoorbeeld bij een gele kaart.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.