33,33% kans Op een nieuwe uitdaging!

Een opdracht van o.a de gemeente Assen, op zoek naar degene met een oplossing die het beste past in hun straatje..... Marketing Beweegt doet mee. Ach we hebben veel meer kans dan dat we iets winnen bij de postcode loterij.

Edith Meeuwis, creative Director Marketing Beweegt

Created By
Edith Meeuwis
Appreciate

Credits:

Edith Meeuwis

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.