องค์ประกอบหลักการทำงานคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ คือ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานตามชุดที่มนุษย์เขียนขึ้น เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

ขนาดของคอมพิวเตอร์มี4ขนาด
1.ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด จัดการคำนวณและทำงานได้เร็วที่สุดในโลก
2.เมนเฟรม เป็นเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดรองลงมาจากซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ เมนเฟรมนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม บริษัทใหญ่ๆ หรือองค์กรขนาดใหญ่ เช่นบริษัทเป็นต้น
มินิคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ชนาดกลางระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์และเมนเฟรม เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางและเล็ก

Credits:

Created with images by Lucas Guimaraes - "vintage" • tpsdave - "titan 3 super computer large" • skeeze - "supercomputer mainframe mira" • JeongGuHyeok - "keyboard key success"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.