Loading

Hanna Hovila Suomen kieli, viestintä, Digitalisaatio

Tutkiva opettaja kysyy, ihmettelee ja kyseenalaistaa. Oppiminen on parhaimmillaan elämyksellistä itsensä haastamista

Oma esittely

Olen Hanna, suomen kielen ja viestinnän lehtori Diakonia-ammattikorkeakoulusta

Osaaminen

Suomen kielen ja viestinnän opetus

Digitalisaatio-osaaminen

Suomi toisena kielenä -opetus

Koulutus

Filosofian maisteri, Jyväskylän yliopisto 2009. Pääaine suomen kieli, sivuaineet kirjallisuus, puheviestintä ja kasvatustiede (aineenopettajan pedagogiset opinnot)

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.