Loading

Varför OptiFer® är bra för planeten LÅGT JÄRN HAR EN DJUPGÅENDE EFFEKT

Låga järnvärden och anemi på grund av järnbrist är ett utbrett problem. Det kommer att få konsekvenser bland ungdomar på tillväxt, skolprestanda, sjuklighet och reproduktionsprestanda såväl som nationell ekonomi.

Järnbrist har också flera negativa fysiska symptom som trötthet, huvudvärk och koncentrationssvårigheter.

Ungdomar, speciellt flickor, är särskilt utsatta för järnbrist. Den högsta prevalensen är mellan åldrarna 12-15 år när kraven är i topp.

I samtliga medlemsstater i Sydostasien, utom Thailand, rapporteras mer än 25 % av tonårsflickorna vara anemiska. i vissa länder är prevalensen så hög som 50 %.

(http://www.searo.who.int/en'ty/child_adolescent/documents/sea_cah_2/en/)

"Asia’s catastrophic malnutrition levels are the single greatest barrier to the evolution of a modern, knowledge-based workforce that can manage the economic powerhouse it has the promise to become."

"Asiens katastrofala undernäringsnivåer är det enskilt största hindret för utvecklingen av en modern kunskapsbaserad arbetskraft som kan hantera det ekonomiska kraftverket som det har löfte att bli."

(Sheila Sisulu, World Food Programme Deputy Executive Director)

Lågt järn har en djupgående effekt

Även om yngre flickor ofta verkar vara vid god hälsa, påverkar de låga järnnivåerna djupt många aspekter av deras vardag, inklusive en förmåga att koncentrera sig och därmed lära sig i skolan.

"In tests we have carried out we think that the IQ in British girls who get enough iron in their diets and those who are anaemic can mean the difference of a whole grade in school exams."

"I test som vi har utfört tror vi att skillnaden i IQ i brittiska tjejer som får tillräckligt med järn i sina dieter och de som är anemiska kan betyda skillnaden i en helkurs i skolprov."

(Dr Mike Nelson, nutritionist at King's College)

Grundläggande lärande kan inte kompenseras för, om det missas

Vad du inte kan lära dig i skolan vid en viss tid är mycket svårt eller omöjligt att kompensera för senare i livet.

Detta gäller för alla som lider av järnbrist över hela världen.

"Iron deficiency and anemia affect more than 3.5 billion people around the world resulting in health problems and cognitive impairment at all stages of life."

"Järnbrist och anemi påverkar mer än 3,5 miljarder människor runt om i världen vilket leder till hälsoproblem och kognitiv försämring på alla stadier i livet."

(WHO)

Den primära vårdgivaren behöver vara stark

En mamma försvagad av järn- och vitamin A-brist kan inte ge sina barn uppväxten som behövs för att slutföra sin utbildning och uppnå sin fulla sociala och ekonomiska potential.

Som den primära vårdgivaren i familjen behöver en mamma nödvändiga mikronäringsämnen för att kunna göra sitt jobb bra.

Det är också viktigt för spädbarn och småbarn att få bra näring vid detta viktiga stadium av deras utveckling.

Undernäring i tidig barndom undergräver barns fysiska och kognitiva förmågor och hindrar deras prestationer i skolan.

Undernäring är ofta ärftlig

Undernärda tonåriga tjejer bär underviktiga bebisar, som sedan för vidare den negativa cykeln av undernäring till nästa generation.

Anemiska vuxna och barn kostar utvecklingsländer miljarder dollar i förlorad produktivitet, enligt ny studie.

"En av tre av världens befolkning lider av anemi, så det här har enorma ekonomiska konsekvenser", säger Sue Horton, en professor vid universitetet i Toronto och ledande författare till studien "The Economics of Iron Deficiency"

Lösningen

Allt järn kommer från kosten

Det finns bara två typer av järn som vi kan använda; hemjärn från kött, fjäderfä eller fisk och icke-hemjärn från grönsaker, mejeriprodukter eller kemiskt bundet järn i vanliga kosttillskott.

Hemjärn tas upp längs hela mag-tarmkanalen (inte bara den första delen).

Till skillnad från icke-hemjärn påverkas inte absorptionen av hemjärn av andra kelaterande komponenter i kosten, såsom fytater, tannater och fosfat.

Alla vanliga kosttillskott är artificiella / syntetiska. De har kemiskt bundet järn, såsom järnsulfat, järnfumarat eller ferroglycinsulfat).

Hemjärn är naturligt för människan

"Konventionell järnbristbehandling med farmakologiska järndoser orsakar ofta sida -effekter som buksmärta, förstoppning och diarré "

(CDC.: Recommendations to prevent and control iron deficiency in the United States. MMWR Recom. Rep. In.)

Hemjärnskosttillskott är gjorda med naturligt bovin hemoglobin. Det är en naturlig (icke-syntetisk) behandlingsform som också innehåller en mängd mikronäringsämnen.

Hemjärn har använts i stor skala som ett järntillskott i över 30 år i Skandinavien utan några rapporterade allvarliga biverkningar eller förgiftningar.

Hemjärnsbehandling har den enklaste möjliga doseringen: En eller två tabletter en gång per dag, när som helst. Inget behov av att ta I beaktandeandra annat samtidigt intagade livsmedel eller drycker.

Upptaget för hemjärn är 20 - 40%. Heme järn tolereras mycket väl. Det finns inga kända obehagliga biverkningar. Upptag eller tolerans förändras inte över tiden.

OptiFer®serien av hemjärnstillskott kan säkert och effektivt hålla järnvärden på en optimal nivå.

Created By
Michael Collan, NutriCare Division of MediTec Group
Appreciate

Credits:

Created with images by jarmoluk - "medications cure tablets pharmacy medical the disease" • Rafael Sato - "School" • Devanath - "indian boys team" • Devanath - "indian boy team" • M1key.me - "Maasai Mother" • jarmoluk - "medications cure tablets" • Oyvind Solstad - "Meat"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.