Machinarium

In het begin moet je de onderdelen van deze robot zoeken zodat je een robot maakt en verder kan met de game. Je kunt hiervoor andere onderdelen gebruiken die je kan vinden waarmee je de onderdelen van de robot kan vinden.

Als je de onderdelen van de robot hebt gevonden en dus een hele robot bent kun je verder met de game

Hier moet je de onderdelen vinden om op de politie te lijken zodat je de brug over mag.

wanneer je de brug overloopt glij je uit en kom je hier terecht:

Hier moet je ervoor zorgen dat je door het kleine deurtje komt. daarvoor moet je ook onderdelen zoeken en gebruiken.

Created By
Denise
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.