Opdracht 1 Periode 3 vormgeven

De verschillende acties die je in deze game moet doen zijn: tap, snel tappen, slepen, tilten, blazen, ronddraaiende bewegingen.

Voorbeeld tap
Voorbeeld snel tappen
Voorbeeld slepen
Voorbeeld tilten
Voorbeeld blazen
Voorbeeld ronddraaien

De extra mobiele mogelijkheden zijn: microfoon.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.