โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

หลักการและเหตุผล

ในทุกวันนี้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาทอย่างสูงต่อการดำรงชีวิตแต่สิ่งที่เทคโนโลยีจะขาดไม่ได้ก็คือ พลังงานไฟฟ้านั้นเอง ซึ่งหากวันใดพลังงานไฟฟ้าธรรมชาติหมดไปก็อาจจะมีพลังงานทดแทนเกิดขึ้นมาแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามพลังงานธรรมชาติก็คือสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเราควรช่วยกันรักษาให้พลังงานไฟฟ้าเหล่านี้อยู่คู่กันไปให้นาเท่านานเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาว่าพลังงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีจำนวนน้อยลงเพราะเกิดจากที่มีประชากรเพิ่มมากขึ้นและมีเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นทำให้ประชากรมีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนพลังงานและการทำงานทรัพยากรก็มีเพิ่มมากขึ้นเพราะพพลังงานต่างๆที่ใช้กันอยู่ต้องนำทรัพยากรต่างๆมาผลิตจึงเป็นเหตุให้ทรัพยากรเหล่านี้ลดน้อยลงเพราะในการผลิตพลังงานแต่ละครั้งทรัพยากรที่ใช้ผลิตเมื่อใช้ผลิตแล้วจะหมดไปบางตัวก็สามารถทดแทนได้แต่ก็มีส่วนน้อยที่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ดังนั้นพวกเราทุกคนสามารถช่วยแก้ปัญหานี้เพียงต้องเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกในการรู้คุณค่าประหยัดพลังงานไฟฟ้าเสียก่อนอาจจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าซึ่งถ้าหากใครที่เห็นถึงความสำคัญของการประหยัดไฟฟ้าก็สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สาย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า บอกวิธีประหยัดไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและกระตุ้นเตือนให้คนในองค์กรทราบถึงผลกระทบของปัญหาพลังงานไฟฟ้า
 • เพื่อปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานในบริษัทนาซิ มอเตอร์ จำนวนท 15 คน

สถานที่จัดทำโครงการ

บริษัทนาซิ มอเตอร์

ระยะเวลาในการจัดทำโครงการ

1-30 เมษายน 2560

วิธีดำเนินการ

 • วางแผนการดำเนินงาน
 • เตรียมงบประมาณ
 • เตรียมแผนงานและอุปกรณ์การทำงาน
 • ลงมือปฏิบัติ
 • ประเมินผล

Gantt chart

งบประมาณ

 • ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการให้ความรู้ 550
 • ค่ายานพาหนะ 100
 • รวม 650

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.มัทนานิพัทธ์ ลัทธพลภาคิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

1.ให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้หลังการทำโครงการและร้อยละ 80 เปอร์เซ็น ของพนักงานผ่านการทดสอบ

2.จำนวนค่าไฟฟ้าลดลง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • คนในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
 • คนในหน่วยงานรู้จักวิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า
 • คนในหน่วยงานตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาพลังงานไฟฟ้า
Created By
Nutchawan Sukprasad 580212040001
Appreciate

Credits:

Created with images by xegxef - "light lamp electricity" • jniittymaa0 - "light bulb light halogen"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.