น้องสาวโรงเรียนบ้านหนองยาว
โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาว จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาว ปัจจุบันเราเล็งเห็นว่าเด็กสมัยนี้มีอาการท้องร่วงปวดท้องหรือฟันผุ ฟันเป็นแมงมาก เนื่องมาจากเด็กนักเรียนไม่ได้รับการแปรงฟันที่ถูกวิธีไม่ได้ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารไม่ได้ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ทำให้เด็กนักเรียนมีอาการ ท้องร่วงท้องเสียปวดท้อง เราจึงจัดทำโครงการนี้เพื่อสอนวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องการล้างมือที่ถูกต้องการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเด็ก เพื่อให้เด็กนักเรียนนำไปปฏิบัติต่อหลังจากที่เราได้ปฎิบัติต่อหลังจากดำเนินการสอนไปแล้ว

หลักการและเหตุผล

สุขภาพอนามัยทั้งทางด้านร่างกายที่แข็งแรงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระบวนการเรียนรู้มีการพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการดูแลสุขภาพที่ดี ในทุกๆด้านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทางโรงเรียนจะต้องให้การดูแล

เนื่องจากปัญหาทางสุขอนามัยทางช่องปากของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาวที่มีนักเรียนส่วนใหญ่เกิดอาการฟันผุ เป็นแมงกินฟัน ผลมาจากการแปรงฟันที่ผิดวิธีทางกลุ่มผู้จัดทำโครงการจึงตระหนักถึงเรื่องสุขภาพพลานามัยของเด็กๆในโรงเรียนเป็นหลักจึงคิดโครงการที่ชื่อว่า " โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาว จังหวัดสุพรรณบุรี " เพื่อให้ความรู้และวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องกับให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาว

แบบสัมภาษณ์ก่อนทำโครงการ
เด็กมีความน่ารัก

มีวิธีการแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 เป็นจำนวน 10 กลุ่ม แล้วใช้การสุ่มสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มละ 2 คน ถามถึงลักษณะของนักเรียนในการแปรงฟันของแต่ละวันมีวิธีการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด

วีดีโอเสริมสร้างสุขอนามัย
กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ by พี่บอส

ทางกลุ่มโครงการมีการจัดทำวีดีโอเพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาวโดยมีการให้ความรู้ที่ถูกต้องในขั้นตอนการแปรงฟันให้ถูกสุขอนามัยพร้อมทั้งยังมีการให้ความรู้ทางด้านสุขอนามัย คือ 1.กินร้อน 2.ใช้ช้อนกลาง 3. ล้างมือ โดยการจัดทำครั้งนี้ยังได้มอบวีดีโอไว้ให้กับโรงเรียนบ้านหนองยาวไว้ใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมอนามัยให้กับเด็กๆรุ่นต่อๆไป

การดำเนินงานโครงการ
 • สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันคิดเรื่องที่จะทำโครงการ
 • ปรึกษาและขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ประชุมกลุ่มโครงงาน
 • แบ่งงานและหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม
 • ออกสำรวจสถานที่ ติดต่อสอบถามโรงเรียนบ้านหนองยาว
 • ศึกษาข้อมูลจากการแปรงฟันและการรักษาสุขอนามัยของเด็กๆ
 • ปรึกษาและขอคำแนะนำจากอาจารย์และผู้มีความรู้ทางด้านโครงงานที่ทำ
 • ประชุมวางแผนงานและปฏิบัติงานเบื้องต้น จัดการเตรียมและซื้อของทำโครงการ
 • ลงมือออกเดินทางไปปฏิบัติงานตามแผนการที่วางไว้ ณ โรงเรียนบ้านหนองยาว
 • ประเมินผลการทำงาน
แบบสัมภาษณ์หลังทำโครงการ
ผลการดำเนินโครงการ
เด็กนักเรียนกำลังแปรงฟันตามวิธีในโครงการ

ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขอนามัยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาว จังหวัดสุพรรณบุรี นั้นทางกลุ่มพวกเราได้มีการดำเนินโครงการโดยสอนให้น้องๆนักเรียน ป.1 ถึง ป.2โรงเรียนบ้านหนองยาวได้มีทักษะความรู้ในด้านสุขอนามัยมากยิ่งขึ้นโดยที่โครงการนี้ได้สอนวิธีการแปรงฟันอย่างถูกต้องตามหลักของกรมอนามัยซึ่งในช่วงก่อนที่จะมีการบรรยายวิธีการแปรงฟันอย่างนั้นได้สุ่มเลือกตัวแทนนักเรียนที่เข้ามาอบรมโครงการมาถามตอบเกี่ยวกับวิธีการแปรงฟันของน้องๆซึ่งในช่วงแรกนี้ก็ได้ผลประเมินว่านักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาว มีการแปรงฟันอย่างผิดวิธีอยู่ ต่อมาภายหลังจากได้มีการบรรยายและเปิดสื่อการเรียนการสอนด้วยVDOก็ได้สุ่มน้องๆนักเรียนมาถามตอบและแสดงวิธีการแปรงฟันให้ดูผลเพื่อทำการประเมินผลความรู้ความเข้าใจของน้องๆ ในการดำเนินงานนั้นน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาวได้มีการแปรงฟันอย่างถูกวิธีมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการแปรงฟันอีกทั้งยังสามารถสอนเพื่อนๆให้แปรงฟันอย่างถูกวิธีได้อีกด้วย

บทสรุปโครงการ
กิจกรรมกับเด็กๆ

จากการทำโครงการจะสามารถพบเห็นได้ว่า เดิมทีแล้วในการแปรงฟันเด็กภายในโรงเรียนนั้นยังไม่รู้วิธีการแปลงฟันอย่างถูกวิธี จึงทำให้พบกับปัญหาเกี่ยวกับช่องปาก เช่น ฟันผุ เลือดออกตามไรฟัน เป็นต้น และเด็กๆยังไม่รู้จักกับการล้างมืออย่างถูกต้องซึ่งอาจจะเป็นแหล่งเชื้อโรค เราจึงได้มีการจัดทำโครงการนี้เพื่อที่จะสอนเด็กๆในโรงเรียนให้รู้จักการทำความสะอาด ล้างมือ แปลงฟัน อย่างถูกวิธีเพื่อสุขอนามัยของเด็กๆในโรงเรียนจากการประเมินผลนั้นจะสามารถเห็นได้ว่า เด็กๆภายในดรงเรียนนั้นมีความน่ารักและร่วมมือเป็นอย่างดี รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในการแปลงฟันและล้างมือที่ถูกต้อง

รูปการดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขอนามัยให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาว จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรมร่วมกับเด็กๆ รูปภาพ by ปริ้น
รายชื่อสมาชิก
 • นายณัฐดนัย จอกกระจาย 560112010110
 • นายวุฒิพงษ์ โพธิ์เจริญ 560112010101
 • นายธนวัฒน์ ขันฤทธิ์ 560112010116
 • นายธีรวัฒน์ ดีปัญญา 560112010113
 • นายจุลศิลป์ เปลี่ยนลออ 560112010108
 • นายคมภีร์ ครรชนะ 560112010087
 • นายฉัตรชัย ชำนาญเวช 560112010144
 • นายธีรพงษ์ ผงทอง 5601120100094
 • นส.ภัทรศมน คงคานิ่ง 560112010123
 • นส.เบญจรัตน์ เกตุเทียน 560112010004
 • นส.ปารณีย์ ฝากฝัง 560112010005

Credits:

TaTae

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.