1. Advocaten van het slachtoffer cyberpesten - Laura

Wat zijn jullie rollen?

De advocaat: u moet de beschuldigde zoveel mogelijk straf aan smeren. Wat hij/zij dat meisje heeft aangedaan is onacceptabel!

De assistent: u helpt de advocaat met het vormen van argumenten.

Samen beraden is de boodschap!

Waar gaat het over?

Laura, een overgevoelige en ruzie mijdende meisje, was 14 jaar en kwam uit Durbuy. Op 3 december was ze gelijk gewoonlijk thuisgekomen van school en nadat ze samen met haar moeder een stuk fruit gegeten had, ging ze naar haar kamer. Toen ze na een uur nog niet beneden was, ging haar zus kijken. Ze vond Laura terug, opgehangen aan haar bed. Laura schreef in een afscheidsbrief dat ze door één persoon werd lastiggevallen op Facebook. Het meisje liet haar Facebookprofiel achter voor haar ouders, zodat die konden nagaan wat er precies gebeurd was.

Het verloop

Jullie krijgen 5 minuten om argumenten voor te bereiden samen met de ouders. We helpen jullie alvast op weg. Je mag gerust ook de ouders even als getuige naar voor roepen of de beschuldigde ondervragen. Zorg voor een kort, bondig, diep en grondig beklag zo dat iedereen aan het woord kan.

Mogelijke argumenten:

  • Laura heeft jullie niets misdaan, wat was de reden dat jij haar lastig viel?
  • Ook al is het met woorden, een moord is een moord!
  • Er zijn tal van bewijzen dat jij de schuldige bent!
  • Je moet verantwoordelijkheid opnemen van je daden en de gevolgen hiervan dragen.

Na het overleggen, brengen jullie de argumenten naar voor wanneer de rechter jullie aanduidt. Alvast veel succes!

Credits:

Created with images by succo - "hammer books law"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.