my profile picture thitipong thanapatdachawat 5704600138

WHO AM I เหตุผลที่เลือกฟอนต์สีแดงขอบดำ เพราะขอบดำจะทำให้ตัวอักษรสีแดงมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนการเน้นย้ำให้ตัวอักษรดูน่าสนใจและสะดุดตา
น้องไข่ นี่เป็นงานชิ้นแรกที่ได้ลงมือทำในห้องเรียนโดยใช้โปรแกรม ADOBE INDESIGN ซึ่งผมไม่เคยใช้โปรแกรมนี้มาก่อนเลยเป็นเรื่องยากมากที่จะทำงานนี้ให้ออกมาดีเพราะไม่มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมนี้เลย ภาพนี้ที่ผมทำได้เพราะมีเพื่อนมีอาจารย์คอยช่วยสอนคอยสนับสนุนเลยได้ภาพออกมาแบบนี้ ถึงจะไม่สวยเหมือนของคนอื่นเขาแต่ผมก็พยายามที่จะลงมือทำ
ADOUT MY FOVORITE CARTOON TEXT WRAP นี่เป็นงานชิ้นที่2 ที่ได้ลงมือทำในโปรแกรม ADOBE INDESIGN งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับข้อมูลตัวการ์ตูนที่เราชื่นชอบ เราชื่นชอบตัวการ์ตูนเหล่านี้ก็จริงแต่ข้อมูลของการ์ตูนเรื่องนี้นี่สิเป็นเรื่องยากในการทำงานสุดท้ายผมก็ต้องคอยหาจับใจความสำคัญหลักๆของข้อมูลทั้งหมดนำมาย่อให้ดูน่าสนใจ การ์ตูนเรื่องนี้จะมีอารมณ์เกี่ยวกับพวกโลกวิญญาณจริงทำ โทนภาพดำตัวอักษรสีขาวให้ดูเหมาะสมกับตัวการ์ตูนเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น
กิจกรรมโปสเตอร์รณรงค์เคารพกฏหมายจราจรในมหาวิทยาลัย สยาม ผมใช้ ข้อความ สโลแกน เพื่อดึงดูดความสนใจเพื่อกระตุ้นให้บุคคลทั่วไปรู้จัก ฝึกนิสัยในการขับรถให้รู้จักเคารพกฏหมายจราจร เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียภายหลัง เพียงแค่คำว่า "ประมาท"
แผ่นผับ คณะนิเทศศาสตร์
งานแผ่นผับ คณะ นิเทศศาสตร์ เป็นงานที่เราต้องทำแผ่นผับขึ้นมาจริงๆโดยการใช้โปรแกรม ADOBE INDESIGN อย่างเช่นเคย หลังจากที่รู้จักเครื่องมือจนพอเข้าใจบ้างแล้วงานชิ้นนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากในการทำงาน เพราะเราได้ความรู้พอที่จะทำอะไรหลายๆอย่างได้เองบ้างแล้ว งานชิ้นนี้จึงเป็นเรื่องง่ายในการทำงาน
โปสเตอร์ งานชิ้นสุดท้ายนี้ เป็นการออกแบบโปสเตอร์ เกี่ยวกับโครงการรณรงค์เคารพกฏจราจร เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโทษของการฝ่าฝืนกฏจราจร โดยการเสียค่าปรับ ต่างๆ และยังคงมี ข้อความ คอยตอกย้ำเตือนถึงการใช้รถใช้ถนน ปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุต่างเกิดมาจากการฝ่าฝืนกฏหมายจราจรต่างๆ ผมเลยทำโปสเตอร์เพื่อมาตอกย้ำถึงโทษของการไม่เคารพกฏจราจร

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.