Andmekaitse Uus ajastu

Suurem vastutus andmete töötlejal

Isiku õigused paremini realiseeritavad

Riigiasutuste andmetöötlusele suurem kontroll

Riikideülene koostöö isikute kaitsel

Ettevõtete võimalus kokkuhoiuks

Hoolimatute range kohtlemine

Konkurentsieelis ärile

Soovid, et Sinu ettevõte vastaks andmekaitse nõuetele?

Räägi meiega!

Credits:

Created with images by blickpixel - "board electronics computer" • Visual Content - "Data Security Breach" • Isengardt - "Privacy" • zombieite - "Panopticon" • Yukiko Matsuoka - "European Union" • geralt - "smartphone mobile phone app" • Tumisu - "checklist list hand"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.