นักดาบสะพายกล้อง แบกเป้เที่ยวไต้หวัน

ชื่นชมวิวทิวทัศน์และบรรยากาศที่แตกต่างจากเมืองไทย

ที่ไต้หวันตู้คีบตุ๊กตาจะเยอะมาก และมีโอกาสคีบได้มากกว่าเมืองไทย

ร่องเรือชมบรรยากาศในทะเทสาป ที่ไทเป

Food Culture in Taiwan

ชมทิวทัศน์ท่ามกลางสายฝน

ชมหอศิลป และ พระราชวังเจียงไคเช็ค

Created By
Watunyu Changkeaw
Appreciate

Credits:

นักดาบสะพายกล้อง

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.