Materiale Electroliza

Ce este electroliza?

Electroliza este un proces fizico-chimic, complex ce are loc la trecerea curentului electric prin topitura sau soluţia unui electrolit şi constă în migrarea ionilor la electrozi, descărcarea (neutralizarea) ionilor la electrozi şi formarea moleculelor stabile.

Ustensile Necesare

2 electrozi de grafit sau Pt şi conductori metalici care fac legătura la sursa de curent electric continuu (U=12V);

un vas în care se introduce soluţia diluată de H2SO4,

doua eprubete gradate aşezate deasupra celor doi electrozi.

-o sursa de curent continuu

-sau un electrizor Hofman

Reacțiile care au loc la electrozi

La catod (-):

2H3O+ + 2e- = H2 + 2H2O

La anod (+):

3H2O = ½ O2 + 2H3O+ + 2e- Ecuaţia reacţiei globale:

H2O = H2 + ½ O2

Electroliza apei în mediul alcalin

La anod(-):

2H2O + 2e- = H2 + 2HO reducere

La catod(+):

2HO- = ½ O2 + H2O + 2e- oxidare

Ecuaţia reacţiei globale: H2O = H2 + ½ O2

Electroliza apei în mediul neutru

La catod (-): pH-ul este bazic: 2H2O + 2e- = H2 + 2HO- reducere

La anod (+): pH-ul este acid: 3H2O = ½ O2 + 2H3O- + 2e- oxidare

Ecuaţia reacţiei globale: 5H2O = H2 + ½ O2 + 2HO- + 2H3O+

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.