Loading

Koulu360 Virtuaalitodellisuus perusopetuksessa

Koulu360-hankkeen tavoitteena on kehittää virtuaalitodellisuuskoulu, jossa oppilaat oppilaat ideoivat, suunnittelevat ja tuottavat virtuaalisia oppimiympäristöjä uuden perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Hanke tukee uuden opetussuunnitelman mukaisia monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutusta ja vastaa ennakkoluulottomasti uuden oppimiskäsityksen mukaiseen toimintaan, jossa oppija nähdään aktiivisena toimijana ja oman oppimisensa tuottajana.

Oppimisessa painotetaan tutkivaa oppimista sekä projektityöskentelyä. Hankkeessa myös vahvistetaan oppilaiden osallisuutta sekä uskoa omiin kykyihin

Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös tuottaa uutta tietoa ja pedagogisia toimintamalleja virtuaalitodellisuuden opetuskäyttöön. Tutkimus- ja kehittämishankkeen pedagogisena johtoajatuksena on tuottajakeskeisen pedagogiikan vahvistaminen, jossa oppilaat oppivat tuottamaan itse sisältöä sekä omaksuvat sisällöntuotannossa tarvittavia tietoja ja taitoja. Samalla tutkitaan ensimmäistä kertaa Suomessa, miten virtuaalitodellisuuden käyttäminen opetuksessa vaikuttavat opiskelumotivaatioon ja oppimistuloksiin.

Yhteistyössä:

Lisätietoja:

  • Johtava rehtori Mikko Ripatti, mikko.ripatti@uef.fi , 050 540 1016
  • Professori Laura Hirsto, laura.hirsto@uef.fi
  • Lehtori Sanna Metsälä, sanna.metsala@uef.fi
  • Lehtori Kimmo Nyyssönen, kimmo.nyyssonen@uef.fi
  • IT-suunnittelija Aleksi Komu, aleksi.komu@uef.fi
Tulevaisuudessa oppilaat oppivat ajamaan autoa, lentämään lentokonetta, leikkaamaan potilaita virtuaalimaailmassa turvallisesti ja riskittömästi. VR on laajentumassa nopeasti muillekin elämänalueille. Osana hanketta koulumme kehittää tähän liittyen uusia pedagogisia malleja. Jo perusopetusvaiheessa tavoitteenamme on, että oppilaat oppivat tuottamaan itse sisältöä sekä omaksumaan sisällöntuotantoon tarvittavat tiedot ja taidot.

Samsungin Gear VR silmikon avulla tutustumassa Karibianmeren koralliriuttoihin ja kalalajeihin.

Kiinan muuriin tutustumassa Thinglinkin ja Viewmaster lasien avulla

Created By
Savonlinnan Normaalikoulu
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.