Make a Difference By Sweden Wangcharoen

🎭ข้อมูลบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง🎭
😎นาย ธนณัฐ ศรีโพธิ์ทอง😎
😀ความเป็นมาหรือเหตุผลในการพัฒนา😀

เนื่องจากนาย ธนณัฐ ศรีโพธิ์ทอง หรือนนท์ มีอุปนิสัยที่ขาดเรียนบ่อย ไม่สนใจการเรียน ไม่รับผิดชอบตัวเอง ไม่ทำงานที่ครูให้ทำ เช่นวิชา วิจัยเบื้องต้นที่ขาดเรียนบ่อย จึงทำให้มีผลการเรียนที่ไม่ดีเท่าที่ควร ปัจจุบันมีเกรดเฉลี่ยสะสม1.9

ทั้งนี้ผมจึงเห็นถึงปัญหาดังกล่าวในฐานะที่เป็นเพื่อนกันจึงต้องตักเตือนกัน ช่วยตามงานให้ ตลอดจนบางครั้งก็ติวให้ก่อนสอบ เพื่อให้นนท์มีผลการเรียนที่ดีขึ้น และมีพฤติกรรมการขาดเรียนน้อยลงเพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราทุกคน และเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาองค์ความรู้เพื่อมาใช้ในการดำเนินชีวิต การทำงาน และการสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตของ เราทุกคน

😘สภาพก่อนการพัฒนา😘

มีอุปนิสัยที่ขาดเรียนบ่อย ไม่สนใจการเรียน ไม่รับผิดชอบตัวเอง ไม่ทำงานที่ครูให้ทำไม่สนใจอ่านหนังสือจึงคะแนนสอบไม่ดีและทำให้มีผลการเรียนที่ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากทำงานPart-timeจนดึก จนบางครั้งไม่ตื่นมาเรียนในคาบเช้าโดยเฉพาะวิชา วิจัยเบื้องต้น ปัญหาดังกล่าวอาจทำให้ติดF หรือทำให้คะแนนต่ำได้

😊เป้าหมายในการพัฒนา😊
ไปให้ถึงจุดหมาย!!!

ต้องการเห็นเพื่อนพัฒนาตนเอง ใส่ใจการเรียนมากขึ้น มีงานส่งครบทุกวิชา ขาดเรียนน้อยลง หรือไม่ขาดเลย ทำคะแนนสอบได้ดีขึ้น มีความรับผิดชอบที่มากขึ้น ตลอดจนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น โดยเฉพาะวิชา วิจัยเบื้องต้นซึ่งเป็นวิชานอกคณะและเป็นวิชาที่ยากพอสมควร เพราะฉะนั้นจึงต้องทำคะแนนให้มากกว่า10 เต็ม20

วิธีการพัฒนา

การควบคุมตน [Self-control]: คือ กระบวนการที่บุคคล ใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใด หรือ หลายวิธีรวมกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง จากพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยที่บุคคลนั้นเป็นผู้กำหนดพฤติกรรมเป้าหมาย และกระบวนการที่นำไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยตนเอง

บางคนอาจจะคิดว่าการที่เราเข้าไปก้าวก่ายกับชีวิตส่วนตัวของคนอื่นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเขาทำกัน แต่ผมคิดว่าการที่เพื่อนเกรดเฉลี่ยไม่ถึง2.00อาจทำให้เพื่อนจบช้ากว่าคนอ่น ผมจึงจำเป็นที่จะต้องตักเตือนนนท์ ให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น คอยเตือนเสมอว่ามีงานอะไรที่ต้องส่งบ้าง หรือควรทำงานกลุ่มร่วมกัน เพื่อให้นนท์มีพฤติกรรมการมาเรียนที่ดีขึ้น

😊บันทึกพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง😊
  • ในช่วง1เดือนแรก ปัญหามาเรียนสายน้อยลง แต่ยังคงมีการมาสายอยู่บ้าง
  • มีคะแนนสอบที่ดีขึ้น เช่นทำคะแนนวิชาวัจัยเบื้องต้นได้ 14/20 คะแนน
  • ตลอดการเรียน มีการส่งงานครบในวิชาวิจัยเบื้องต้น
  • มีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่มมากขึ้น
😊ผลจากการพัฒนา😊
  • มีการเข้าเรียนบ่อยขึ้นถึงแม้บางครั้งไม่มาเรียนแต่ปัญหาดังกล่าวก็ลดลง
  • คะแนนสอบกลางภาควิชาวิจัยเบื้องต้นทำได้ดี ได้คะแนน14/20 ซึ่งเป็นคะแนนอยู่ในเกรดที่ดี
  • มีส่วนร่วมในงานกลุ่มมากขึ้น
  • ปัญหาการมาเรียนสายน้อยลง แต่บางครั้งก็ยังมาสายอยู่บ้าง
😄ปัญหาหรือข้อจำกัดในการพัฒนา😄

เนื่องจากเพื่อนทำงานPart-time บางครั้งทำงานจนดึก จึงส่งผลให้มาเรียนสายในคาบเช้า และในช่วงแรกๆเพื่อนไม่ฟังคำตักเตือน เนื่องจากเขามีโลกส่วนตัวสูง บางครั้งก็หัวแข็ง ไม่ฟังคำตั้งเตือน และชอบสะสมงานไว้ทำวันหลัง เปรียบเสมือนดินพอกหางหมู จึงมีบางงานที่ทำไม่ทันส่งตามกำหนด

😇สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ😇

การพัฒนาเพื่อนในครั้งนี้ สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้คือความพยายาม ถ้าหากไม่มีความพยายามแล้วงานครั้งนี้คงไม่สำเร็จ และการได้รับความร่วมมือจากเพื่อน ที่ให้การมีส่วนร่วม ที่ยอมรับคำตักเตือนและพยายามพัฒนาตนเองให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น

😎ผู้ทำProject😎

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.