Animació amb Stop Motion a la Piscina una proposta de taller fresquet al juliol

5 dies consecutius (1 setmana)

jornades de treball de 2h 30min per dia (*)

( *: + 45 min previs i + 45 min posteriors de treball -opcional pels participants-, de muntatge i preparacions logístiques)

Taller realitzat en exterior (piscines de Gardeny)

Enregistrament de vídeo a dins de l'aigua

+

Animació en Stop Motion (a la gespa)

Nocions bàsiques i vivencials d'animació en stop motion i d'enregistrament sota l'aigua

Procés creatiu en equip en la confecció del guió

Creació de l'story board

Planificació de les seqüencies

Fotografia, càmera i enregistraments

Fotografia subaquàtica i exterior cenital

Muntatge, edició i postproducció

Enregistrament del sò i de les veus del guió

Selecció i muntatge musical

Divertir-se en equip

Expressar-se, compartir, crear, inventar, imaginar, ...

I donar-li al tarro per fer-ho real

Implicar-se en un procés creatiu, aprendre i refrescar-se

The-Color-Lab

www.the-color-lab.com

695 176 837

jerofestino@gmail.com

art@the-color-lab.com

(Jeroni Martínez)

Credits:

Created with images by kargaltsev - "untitled image" • Dani P.L. - "in the grass of Chigwell" • Por mi tripa... - "Can you feel the freedom looking someone watching the sky?" • Unsplash - "woman photographer photographer woman" • jackmac34 - "swimming pool drops of water black hair" • LibelSanRo - "drown frustration rage"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.