Kaitaa gymnasium

Jag studerar i Kaitaa gymnasium. Vi har cirka 350 studenter i byggnaden. Vi har en bildkonst linje och det är 60 studerande där. Högstadiet och gymnasiet är i samma byggnad. Skola är byggd år 1966. Vi har en fri dining. Vi har varje år gamla danser.

Vår mat salen och korridor
En hallen
Ett uutrumme där man kan till bringa raster

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.