Ridders! Op bezoek in een echt kasteel

Op verkenning, de pijlen volgend

Wenteltrappen: altijd de buitenkant nemen, en goed vasthouden

De trappen op naar het hoogste punt

Poseren!

Kijken naar de torens en het Belfort met de gouden draak

Afdalen ... en goed vasthouden!

Zicht op Gent
Jonkvrouw en graaf in de troonzaal
Nog even de rondgang doen
Terugtocht langs de Graslei
Created By
Pieter Schepens
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.