Prototype Den Vi-tuelle klasse

Prototype udviklingen skete på baggrund af designmetoden Design Based Reshearch (Gynther, 2012)

Idé generering

Udviklingen var en iterativ proces, hvor vi endvidere anvendte metoden Rapid Prototyping (Gynther, 2012). Det betød, at vi forholdsvis hurtigt gennemgik følgende processer:

  • Kortlægning
  • Idéudvikling
  • Eksperiment
Prototyping

Løsningen:

Vi kom frem til, at løsningen på problemet skulle indeholde en eller anden form for videokonference. Det kunne for eksempel være at man brugte Skype til at kommunikere mellem klassen/læreren og den syge elev. Desuden skulle man ellers arbejde med IT og medier, som en del af undervisningen.

Tekniske vanskeligheder:

Det var dog ikke lige til, at gå i gang med at undervise den "syge"-elev udenfor klassen

Vanskelighederne betød at vi gennemgik udviklingsfase igen og kom frem til, at den online face-to-face videokonference skulle suppleres med chat-funktion.

Kilder:

  • Gynther, K. (2012); Grænseoverskridende nordisk undervisning; i Unge pædagoger. nr. 4-2012
Created By
F. T. Aggerholm
Appreciate

Credits:

Created with images by Wokandapix - "blueprint ruler architecture"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.