Muziek uit oude rommel En het leren noteren van ritmes

We gaan met de klas muziek maken van 'oude' rommel. Spullen die je in en om het huis of de school tegenkomt. We kijken eerst even naar een uitleg hierover.

Bedenk in een groepje van 4-5 kinderen of je een eigen liedje of ritme kan bedenken. Met het materiaal wat je hebt meegenomen hebt of wat je in de klas vindt.

Muziek uit oude rommel, uit afgedankte rommel, muziek uit oude rommel dat klinkt zo: x x

Geluid uit oude rommel, uit afgedankte rommel, geluid uit oude rommel dat klinkt zo: x x x

Muziek uit oude rommel, uit afgedankte rommel, muziek uit oude rommel dat klinkt zo: x x

Geluid uit oude rommel, uit afgedankte rommel, geluid uit oude rommel dat klinkt zo: x x

Je neemt een oude doos, een schaar en een pot lijm en knutselt dan een drumstel in elkaar.

Je kunt er op spelen of je slaat het in elkaar, maar da's niet erg, nee dat is geen bezwaar.

Laat ieder groepje zijn/ haar liedje of ritme even horen aan de klas.

Laat elk groepje op hun eigen manier dmv grafische notatie hun ritme 'opschrijven'. Zo kunnen zij het ritme uiteindelijk onthouden voor de volgende keer.

Op dezeĀ site is nog een les die gaat over ritmes. Dit gaat ook over noteren van ritmes op ritmekaarten.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.