פורום המומחים לאזוריות סדר יום למפגש השני, 8.5.17 בנושא פיתוח כלכלי אזורי

ספייס סנטר - עתיר ידע 16, קומה 6, אזה"ת כפר סבא

:Waze-להוראות הגעה ב

https://waze.to/li/hsv8yfytzd

מטרות המפגש

למידת מודלים ותפיסות לפיתוח כלכלי אזורי תוך בניית שפה משותפת

היכרות עם מהלכים לפיתוח כלכלי אזורי בישראל

פיתוח ערוצים ופעולות לפיתוח כלכלי אזורי - תוצר מצופה מהמפגש

סדר היום
8:30 - 9:00

התכנסות וכיבוד בוקר

9:00 - 9:45

פתיחה והיכרות – קרן דורון כץ וסיון להבי

9:45 - 10:15

תזכורת מפגש קודם, וסקירה 'פיתוח כלכלי אזורי' – נועה בהיר וקס

10:15 -11:00

:מקרי בוחן בישראל

פיתוח כלכלי אזורי על ציר 85 - רונית עובדיה, מנכ"לית אשכול בית הכרם ואריג' סרחאן, מהנדסת המועצה המקומית מג'ד אל כרום

הצמחת הגליל המזרחי לאזור תחרותי גלובאלי - אלי מלכה, יו"ר אשכול גליל מזרחי וראש המועצה האזורית גולן

11:00 - 11:15

הפסקת קפה

11:15 -11:30

פיתוח כלכלי באזורי מטרופולין ובאזורי פריפריה גיאוגרפית - ניר בריל, ראש תחום בכיר אסטרטגיה, המועצה הלאומית לכלכלה

11:30 - 12:30

סדנת מומחים - פעולות למיצוי והרחבת 'פוטנציאל העושר האזורי'

:עבודה בקבוצות

קבוצה 1: בחירת תחום עם יתרון יחסי אזורי

קבוצה 2: מיצוי ומשיכת השקעות לאזור תוך השבחת ההון האנושי

קבוצה 3: עידוד העברת ידע והשבחת ההון החברתי

12:30 - 13:15

הצגת תוצרים ודיון במליאה

13:15-14:00

ארוחת צהריים

14:00-15:00

סגירת תוצר מס' 1 של פורום המומחים: 'אזוריות מיטבית בישראל'

Created By
Sol Refael
Appreciate

Credits:

Created with images by Unsplash - "time timer clock" • LoboStudioHamburg - "coffee beans cup" • TeroVesalainen - "idea innovation imagination" • Unsplash - "food lunch sandwich" • BarbaraBonanno - "bike bicycle velocipede"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.