פורום המומחים לאזוריות סדר יום למפגש השלישי, 26.7.17 בנושא פיתוח חברתי אזורי

ספייס סנטר - עתיר ידע 16, קומה 6, אזה"ת כפר סבא

:Waze-להוראות הגעה ב

https://waze.to/li/hsv8yfytzd

מטרות המפגש

למידת מודלים ותפיסות לפיתוח חברתי אזורי ובניית שפה משותפת

היכרות עם מהלכים לפיתוח חברתי אזורי

גיבוש המלצות לפיתוח חברתי אזורי בישראל - תוצר מצופה מהמפגש

סדר היום
8:30 - 9:00

התכנסות וכיבוד בוקר

9:00 - 10:00

עיבוד תוצר מס' 1 של הפורום – אזוריות מיטבית בישראל

10:00 - 10:30

הרצאת סקירה 'פיתוח חברתי אזורי' – נועה בהיר וקס

10:30 -10:45

הפסקת קפה

10:45-12:15

פאנל תכנון חברתי וסל שירותים אזורי בראייה רב תחומית - בהנחיית קרן דורון-כץ

איריס פלורנטין, סמנכ"לית בכירה שירותים חברתיים ואישיים, משרד הרווחה

נעמה רון, מנהלת תחום תכנון מדיניות, משרד הבריאות

אבי ביתן, מנהל אגף חינוך, עיריית אופקים

12:15 - 12:45

שותפות בין קהילות יהודיות וערביות שכנות: מודל לפיתוח חברתי אזורי

ד"ר רן קוטנר, יועץ אקדמי גבעת חביבה ומרצה בכיר, אונ׳ חיפה

12:45 - 13:30

הפסקת צהריים

13:30-15:00

גיבוש המלצות לפיתוח חברתי אזורי בישראל – דיון בקבוצות

סל שירותים מיטבי אזורי

לכידות חברתית אזורית

רשתות חברתיות - הון חברתי

מנהיגות משותפת רב מגזרית

Created By
Sol Refael
Appreciate

Credits:

Created with images by Unsplash - "time timer clock" • Couleur - "coffee coffee cup porcelain" • Free-Photos - "food lunch sandwich" • Witizia - "landscape field fence"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.