פורום המומחים לאזוריות סדר יום למפגש הראשון, 21.3.17

ספייס סנטר - עתיר ידע 16, קומה 6, אזה"ת כפר סבא

:Waze-להוראות הגעה ב

https://waze.to/li/hsv8yfytzd

מטרות המפגש

היכרות עם מופעי אזוריות בישראל

אפיון סוגי האזוריות הקיימים

פיתוח תבחינים לאזוריות בישראל

סדר היום
8:30 - 9:00

התכנסות וארוחת בוקר קלה

9:00 - 10:00

קפה עולמי: חימום חילוץ ידע ראשוני באווירת בית קפה

10:00 - 11:00

היכרות משתתפים והצגת תכנית הפורום

קרן דורון כץ, מכון אלכא ג'וינט

11:00 -11:45

אזוריות בארץ ובעולם – נועה בהיר וקס, מכון אלכא ג'וינט

מקרה בוחן אשכולות אזוריים - מריה ג'יריס, מנהלת תחום פיתוח כלכלי ואשכולות אזוריים, משרד הפנים

11:45 - 12:00

הפסקת קפה

12:00 -12:30

המשך מקרי בוחן של אזוריות בישראל

אזורי תעשייה משותפים – משה פאול, מנכ"ל פארק עידן הנגב

התארגנות אזרחית אזורית – יוהן אטלן, מנכ"ל מועצת הנגב

12:30 - 13:00

דיון מעמיק בקבוצות

13:00 - 13:45

ארוחת צהריים

13:45 - 15:15

סדנת מומחים: פיתוח תבחינים לאזוריות בישראל

15:15- 15:45

תובנות והמלצות

15:45 - 16:00

סיכום וסימון מטרות להמשך

סיון להבי, סגן ראש מינהל שלטון מקומי במשרד הפנים

קרן דורון כץ, ראש תחום שלטון מקומי ושת"פ אזורי, מכון אלכא ג'וינט

Created By
Sol Refael
Appreciate

Credits:

Created with images by Pexels - "alarm clock antique classic" • ulleo - "coffee coffee beans aroma" • Unsplash - "food lunch sandwich" • qimono - "autumn leaves fall"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.