Tänapäevased õppemeetodid kutseõppes

Kursuse sisu

Muutuv õpikäsitus. Õppimist toetav õpikeskkond ja õppemetoodika. Õppimise sotsiaalne kontekst, kaasõppijate mõju, õppijate eripäraga arvestamine, õppijate kaasamine, õppija sisemise motivatsiooni tõstmine. Õppemetoodikate loov planeerimine. Õpipädevuse, suhtluspädevuse, enesemääratluspädevuse, tegevuspädevuse, infotehnoloogilise pädevuse ning algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevuse arengut toetavad õppemeetodid. Võtmepädevuste arendamist toetavad õppemeetodid. Koosõppimist toetavad meetodid. Projektõppe, probleemõppe, juhtumiõppe põhimõtted ja rakendamine õppeprotsessis. Simulatsioonõpe. Ümberpööratud klassiruumi meetod. Võtmepädevuste arendamist toetavad õppemeetodid. Lähtudes tänapäevasest õpikäsitusest võtmepädevuste ja üldpädevuste lõimimine, selleks sobivate meetodite valik. Õppeülesannete disainimine.

Õppetöö toimub loengu, seminari ja iseseisva töö vormis.

Iseseisva tööna koostab õppija kohustuslike allikate põhjal essee muutuvast õpikäsitusest ja relevantsetest õppemeetoditest; disainib ja testib tänapäevaseid õppemeetodeid, kasutades digitaalseid koostöövahendeid, hangib tagasisidet õppijatelt, reflekteerib testimise tulemusi; koostab semianriettekande õppemeetodite testimise tulemustest.

Kursuse läbinud üliõpilane:

- analüüsib kirjanduse põhjal muutuva õpikäsituste olemust ja relevantseid õppemeetodeid;

- disainib õpetatavas valdkonnas erialaseid teadmiste ja oskuste, õpipädevuse, suhtluspädevuse, enesemääratluspädevuse, tegevuspädevuse, infotehnoloogilise pädevuse ning algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevuse arengut toetavad õppeülesandeid lähtuvalt muutuvast õpikäsitusest, moodulite ja teemade vahelistest seostest, kasutades koosõppimist toetavaid digivahendeid;

- testib enda poolt disainitud õppemeetodeid, reflekteerib, analüüsib ja hindab tulemusi;

- planeerib ja hangib tagasisidet õppemeetodi rakendamise kohta õppijatelt.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.