Loading

Cliciwch yma neu sgrolio lawr | Click here or scroll down

www.UndebBangor.com

Neges gan eich Llywydd

Helo bawb! Rwy'n gobeithio wrth ddarllen y neges hon eich bod i gyd yn ddiogel ac yn iach, a'ch bod chi wedi mwynhau'ch haf. Fel y gallwch ddychmygu, mae wedi bod yn haf anhygoel o brysur i ni yn Undeb y Myfyrwyr. Mae ein gwaith wedi bod yn barhaus, gan weithio gyda'r brifysgol i gynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod, ac rydyn ni'n gweithio'n galed i sicrhau bod yr hyn rydyn ni'n ei gyflawni yn parhau i fod o ansawdd uchel, yn ddeniadol ac yn effeithiol i amser pob myfyriwr yma ym Mangor. Roeddwn yn awyddus i roi ychydig o ddiweddariad i chi i gyd er mwyn rhoi blas i chi o'r hyn rydw i wedi bod yn ei wneud dros yr ychydig fisoedd diwethaf!

 • Ystyried canllawiau diweddaraf y llywodraeth, er mwyn caniatáu inni gynllunio cymaint â phosibl ymlaen llaw. Fel y gallwch ddychmygu, wrth orfod jyglo'r canllawiau sy'n dod gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru ochr yn ochr â rheoliadau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol yng Nghymru, mae hon wedi bod yn senario sy'n newid yn gyflym. Yn yr Undeb, rydym wedi bod yn gweithio'n barhaus ar gynllunio senarios ar gyfer ein gweithgareddau ac rydym yn parhau i gynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda'r Brifysgol a phartneriaid allanol.
 • Gweithio gyda grwpiau myfyrwyr trwy sawl fforwm gweithgaredd grŵp myfyrwyr, i sicrhau ein bod yn parhau i fod mor dryloyw â phosibl gyda'r hyn sy'n ymarferol neu nad yw'n ymarferol ar gyfer dychwelyd i'r campws. Rydym wedi cynnal dros 10 sesiwn, pob un wedi'i gynnal dros Zoom / Microsoft neu ddulliau ar-lein eraill! Trwy ein grwpiau a arweinir gan fyfyrwyr, cynhelir gweithgareddau ar-lein, ac yn bersonol os yn bosibl a byddant yn dilyn canllawiau y llywodraeth. Rydyn ni wedi gorfod addasu sut rydyn ni'n gweithio'n debyg iawn i weddill y byd
 • Dal y brifysgol i gyfrif o ran y cyfathrebiadau sy'n mynd allan i fyfyrwyr. Roedd darn mawr o hynny yn cynnwys gwneud y brifysgol yn ymwybodol o'r diffyg cyfatebiaeth ymddangosiadol o amgylch disgwyliadau myfyrwyr o'i chymharu â'r realiti y byddant yn ei brofi pan fydd y semester yn cychwyn. Trwy ein mewnbwn yn hyn, mae'n braf gweld bod cyfathrebiadau penodol wedi mynd allan i fyfyrwyr, i roi mwy o fanylion am 'Beth yw dysgu cyfunol', yn ogystal â chyfathrebu gan yr ysgolion academaidd i roi manylion faint o addysgu wyneb yn wyneb addysgu wyneb y dylech chi ddisgwyl ei dderbyn, cyn rhyddhau'r amserlen academaidd.
 • Rydym wedi bod ar flaen y gad o ran trafodaethau ynghylch cynlluniau'r Brifysgol ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, gan rhoi ein mewnbwn i bob panel / pwyllgor prifysgol perthnasol sy’n gwneud penderfyniadau, gan bwysleisio'r angen i gadw ffocws ar brofiad myfyrwyr a sut y gall y penderfyniadau hyn effeithio arnoch chi yn y pen draw. Rydym wedi sicrhau bod llais y myfyrwyr wedi'i glywed mewn perthynas â chynlluniau addysgu, dysgu a phrofiad ehangach y myfyrwyr.
 • Yn y broses o weithio ar Strategaeth newydd ar gyfer Undeb Bangor i sicrhau ein bod yn cadw ein ffocws ar gyflawni'r hyn rydych chi am i'ch Undeb Myfyrwyr ei gyflawni.
 • Gwthio i sicrhau nad ydym yn cael ein heffeithio'n ariannol, a bod gweithgaredd myfyrwyr yn cael ei amddiffyn. Byddwn bob amser yn anelu at gyflawni cymaint ag y gallwn, sy'n unol â'r canllawiau a gallwn sicrhau ei bod yn ddiogel ichi ymgysylltu â hi.
 • Datblygu gwefan newydd Undeb Bangor sy'n fwy cyfeillgar i fyfyrwyr ac a fydd yn ein helpu i ganolbwyntio ar yrru a chynyddu ein hymgysylltiad myfyrwyr ar-lein.
 • Rydw i a gweddill y tîm swyddogion sabothol wedi mynychu llawer o ddigwyddiadau a gweithdai hyfforddi lleol a chenedlaethol a fydd yn ein helpu o fewn ein rolau i sicrhau ein bod yn eich cynrychioli i'r eithaf.

Fel y gallwch weld, mae wedi bod yn haf hynod o brysur. Rwy'n edrych ymlaen at eich croesawu chi i gyd yn ôl i Fangor yn ystod yr wythnosau nesaf.

Cofion cynnes,

Henry

A message from your President

Hi everyone! I hope this message finds you all safe and well, and that you have enjoyed your summer. As you can imagine, it has been an incredibly busy summer for us in the Students’ Union. Our work has been ongoing, working with the university to plan for the year ahead, and we’re working hard to make sure that what we deliver continues to be high-quality, engaging and impactful on every student's time here at Bangor. I just wanted to give you all a bit of an update to give you a flavour what I have been up to over the last few months!

 • Digesting the latest government guidelines, to allow us to forward plan as much as possible. As you can imagine, having to juggle the guidance coming from UK Government, the Welsh Government alongside National Governing Bodies regulations in Wales, this has been a fast-changing scenario. Within the SU, we have been continuously working on scenario planning for our activities and this is still on-going with regular meetings being held with the University and external partners.
 • Working with student groups through several student group activity forum’s, to ensure we remain as transparent as possible with what is/ is not feasible for the return to campus. We have held over 10 sessions, all conducted over zoom/Microsoft teams or other online methods! Through our student-led groups, activities will take place online, and in-person if possible and will follow government guidance. We have had to adapt how we work much like the rest of the world.
 • Holding the university to account with regards to the communications going out to students. A large piece of that involved making the university aware of the apparent mismatch around student expectations compared to the realities that they will experience when the semester starts. Through our input in this, it is pleasing to see that specific comms has gone out to students, to give more detail on ‘What is blended learning’, as well as communication from the academic schools to give detail of how much face-to-face teaching you should expect to receive, ahead of the release of the academic timetable.
 • We have been at the forefront of discussions around the University’s plans for the next academic year, inputting into all relevant university decision making panels/committees, stressing the need to retain a focus of the student experience and how these decisions can ultimately impact you. We have ensured that the student voice has been heard with regards to plans in relation to teaching, learning and the wider student experience.
 • In the process of working on a new Strategy for Undeb Bangor to ensure we retain our focus on delivering what you want your Students’ Union to be delivering.
 • Pushing to ensure we are not impacted financially, and that student activity is protected. We will always aim to deliver as much as we can, that is in line with the guidance and we can ensure is safe for you to engage with.
 • Developed a new Undeb Bangor website which is more student friendly and will help us focus on driving and increasing our online student engagement.
 • Myself and the rest of the sabbatical officer team have attended lots of local and national training events and workshops which will help us within our roles to ensure that we represent you to the fullest.

As you can see, it has been an immensely busy summer. I am looking forward to welcoming you all back to Bangor in the coming weeks.

All the best,

Henry

Heriau Ariannol y Brifysgol

Fel y gwyddoch efallai mae'r Brifysgol ar hyn o bryd yn profi heriau ariannol sy'n golygu y bydd angen gwneud arbedion. Mae'r Brifysgol wedi cychwyn ar y broses ymgynghori i archwilio sut y gellir gwneud yr arbedion hyn. Hoffai’r Tîm Swyddogion Sabothol o Undeb y Myfyrwyr eich sicrhau ein bod yn gweithio’n agos gyda’r Brifysgol i sicrhau bod Llais y Myfyrwyr yn cael sylw ym mhob sgwrs a bod profiad myfyrwyr wrth wraidd unrhyw benderfyniadau dilynol.

University Financial Challenges

As you may be aware the University is currently experiencing financial challenges meaning that savings will need to be made. The University has commenced the consultation process to examine how these savings can be made. The Sabbatical Officer Team from the Students’ Union would like to reassure you that we're working closely with the University to ensure that the Student Voice remains at the forefront of every conversation and that the student experience is at the heart of any subsequent decisions.

Sesiwn Holi ac Ateb gyda aelodau o Pwyllgor Gweithredu’r Brifysgol

Gallwch wylio ein Sesiwn Holi ac Ateb gyda'r Athro Nichola Callow, Oliver Turnbull (Dirprwy Is-Ganghellor) a'r Athro Paul Spencer lle maent yn ateb eich cwestiynau am y flwyddyn Academaidd sydd i ddod

Q&A with members of the University Executive

You can watch our Q&A with PVC Professor Nichola Callow, Oliver Turnbull (Deputy Vice-Chancellor) and PVC Professor Paul Spencer where they answered your questions about the upcoming Academic Year.

Sesiynau Croeso

Rydym yn sylweddoli bod dod i’r campws eleni ychydig yn wahanol i’r flwyddyn flaenorol, ac mae’n debyg bod nifer o gwestiynau heb eu hateb gennych, felly byddwn yn cynnal sesiwn holi ac ateb ar 3 testun gwahanol dros y cyfnod symud i mewn.

Bydd y staff perthnasol o’r campws cyfan ar y panel, a chaiff y digwyddiad i’w gynnal trwy Zoom. Gall myfyrwyr ymuno a’r sesiynau i ofyn cwestiynau, neu i wrando, neu os hoffech gyflwyno eich cwestiynau yn ddienw, gallwch wneud hyn trwy ddefnyddio’r ffurflen yma.

Byddwn yn cynnal sesiynau dros bythefnos Croeso 2020, a gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y sesiynau yma.

Welcome Sessions

We realise coming to campus may be a little different this year and understand that you could have some unanswered questions, which is why we will be holding Q&A sessions on 3 different topics over the moving in period.

There will be relevant staff from across campus on the panel, which will be held across Zoom, which students can join to ask questions or just listen in, or if you want to ask questions anonymously you can submit your question here!

We'll be running sessions over the two weeks of Welcome 2020, and you can find more information about the sessions here.

Gwasanaethau Myfyrwyr

Bu Gwasanaethau'r Myfyrwyr yn gweithio o bell ers mis Mawrth ond o 14 Medi ymlaen bydd staff y Gwasanaethau Anabledd, Cwnsela a Chefnogi Myfyrwyr yn dychwelyd i Rathbone a byddant yn cynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb yn ogystal â galwadau ffôn a fideo.

Wrth reswm, bydd pethau ychydig yn wahanol. Bydd yn rhaid i fyfyrwyr drefnu apwyntiadau ymlaen llaw, naill ai drwy e-bostio neu ffonio'r gwasanaeth perthnasol, i wneud apwyntiad. Bydd y cynghorwyr yn gwisgo mygydau; a mae'n rhaid i'r myfyrwyr wisgo mwgwd hefyd oni bai eu bod wedi'u heithrio. Sylwch na chaniateir 'galw heibio'.

Mae'r Tîm Cefnogi Myfyrwyr h.y. Cyngor am Arian, Swyddfa Tai Myfyrwyr (sector preifat), Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ac Ymyriadau i Astudiaethau yn gobeithio gallu cynnig rhai apwyntiadau ar yr un diwrnod. Dylai'r myfyrwyr fwrw golwg ar y wefan am fanylion pellach.

Student Services

Student services has continued its work remotely since March but from 14th September student facing staff from Disability Services, Counselling and Student Support will be returning to Rathbone and will be offering face to face appointments as well as telephone and video calls.

As you might expect things will be a bit different. Students will need to book appointments in advance, you just need to either e-mail or telephone the relevant service, and an appointment will be made. Advisers will be wearing face shields; and students are required to wear a face covering unless they are exempt. Please note that no ‘drop-ins’ will be allowed.

The Student Support Team i.e. Money Advice, Student Housing Office (private sector), Equality & Diversity Officer and Interruptions to Studies hope to be able to offer some same day appointments. Please check the website for further details.

Cwnsela

I drefnu pob apwyntiad, boed yn apwyntiad wyneb yn wyneb neu'n apwyntiad ar-lein, dylai myfyrwyr anfon e-bost at counselling@bangor.ac.uk. Mae nhw’n cynnig sesiynau cefnogi dros y ffôn y gellir eu harchebu a bydd yr holl sesiynau cychwynnol trwy gyfrwng Microsoft Teams. Mae'n rhaid rhag-archebu'r holl slotiau apwyntiad wyneb yn wyneb. Ni fydd myfyrwyr yn gallu galw heibio i Neuadd Rathbone i drefnu apwyntiad. Bydd myfyrwyr yn dal i allu cael mynediad at yr holl adnoddau ar-lein trwy y tudalennau gwe sy'n cynnwys gwybodaeth am sesiynau Myfyrio Ymwybyddiaeth Ofalgar wythnosol ar Zoom, darlithoedd Meithrin Gwytnwch sy'n cynnig cyngor ar reoli straen, hwyliau isel a phryder a cyflwyniadau iCan.

Counselling

Students should email counselling@bangor.ac.uk for all appointments, whether face to face or online. They offer bookable telephone support sessions and all initial sessions will be via Microsoft Teams. Face to face appointment slots will be pre-bookable only. Students will not be able to call in to Rathbone to arrange an appointment. Students will still be able to access all online resources through the webpages which includes information about weekly Mindfulness Meditation sessions on Zoom, Building Resilience lectures offering advice on managing stress, low mood and anxiety and the iCan presentations.

Gwasanaethau Anabledd

Gall myfyrwyr e-bostio Gwasanaethau Anabledd neu ffonio 01248 383620 i gael apwyntiadau wyneb yn wyneb gydag Ymgynghorwyr Iechyd Meddwl, Cynghorwyr Anabledd a Chynghorwyr Anawsterau Dysgu Penodol (SpLD). Mae darpariaeth ar-lein hefyd ar gael, gan gynnwys galw heibio ar-lein.

Bydd darpariaeth ein Canolfan Asesu, sgiliau astudio arbenigol a gweithwyr cefnogi ar gael o bell.

Gweler y wefan am ragor o fanylion.

Cofiwch y gallwch chi ymuno â'n trafodaeth grŵp ar-lein gyda'r Cynghorwyr Iechyd Meddwl a Cyswllt@Bangor bob prynhawn Mercher am 1pm i siarad am bob agwedd ar lesiant. Nid ydych o dan unrhyw bwysau i siarad; gallwch wrando, a gallwch anfon neges breifat at un o'r Cynghorwyr Iechyd Meddwl i ofyn am apwyntiad yn y sesiwn galw heibio sy'n dilyn.

Disability Services

Students can email Disability Services or phone 01248 383620 for face-to-face appointments with Mental Health Advisers, Disability Advisers and SpLD Advisers. Online provision is also available, including online drop-ins. The Assessment Centre, specialist study skills and support worker provision will continue to be provided remotely.

See the website for further details.

Remember that every Wednesday afternoon at 1pm you can join our online group discussion with the Mental Health Advisors and Connect@Bangor to talk about all aspects of well-being. You are under no pressure to speak; you can just listen, and you can private message one of the Mental Health Advisers to request an appointment in the drop-in session that follows.

Sgôr Uchaf o'r Cenhedloedd am Wobr Green Impact

Rydym yn hynod hapus ein bod wedi cyflawni’r sgôr uchaf ymysg y Cenhedloedd yng Ngwobrau Effaith Werdd Undebau Myfyrwyr 2019-20!

Mae hyn yn dangos sut mae cynaliadwyedd wedi’i wreiddio’n ddwfn yng ngweithgareddau Undeb Bangor ac yn hyrwyddo ein harweinwyr myfyrwyr a’n projectau.

Hoffem ddiolch i'r Brifysgol ac yn benodol i'r Lab Cynaliadwyedd am eu holl gefnogaeth a'u cydweithio eleni a hoffem hefyd sôn yn arbennig am Kinga Niedzinska, a gymerodd ran arweiniol yn ein cyflwyniad am y wobr hon a'i hangerdd a mae ymroddiad sydd wedi caniatáu inni ddathlu ein rhagoriaeth mewn Cynaliadwyedd unwaith eto.

Highest Nations Score for Green Impact Award

We’re super happy to have achieved the highest score from the Nations in the Green Impact Students’ Union Awards 2019-20!

This demonstrates how sustainability is deep rooted in Undeb Bangor’s activities and champions our student leaders and projects.

We would like to thank the University and specifically the Sustainability Lab for all their support and joint working this year and we would also like to give a special mention to Kinga Niedzinska, who took a lead role in our submission for this award and her passion and dedication allows us once again to celebrate our excellence in Sustainability.

Diolch am ddarllen! | Thanks for Reading!

Created By
Richard Glyn
Appreciate