L'ÀTOM MODEL

MODEL DE DALTON

La teoria de Dalton consistia en pensar que la matèria està formada per partícules indivisibles i que els àtoms del mateix element eren completament idèntics.

Però quan va sortir el Model de Thomson, va substituir al Model de Dalton.

MODEL DE THOMSON

Es va descobrir els electrons. Els àtoms estan creats d'electrons de carga negativa i estan dividit per tot l''atom.

MODEL DE RUTHERFORD

Aquesta teoria afirma que l'àtom està dividit en dues parts.

Liks:

recursostic.educacion.es/newton/web/.../el.../thomson1.htm

es.slideshare.net/.../las-investigaciones-de-dalton-thomson-rut...

encina.pntic.mec.es/jsaf0002/p32.htm

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.