Loading

Eendenkooi van Ruigoord De reconstructie van een eendenkooi uit 1652 en de positieve effecten in het havengebied van Amsterdam.

Tot 2012 lag in het Amsterdamse Atlaspark aan de Bauduinlaan een ruigte.

In de groene rand van wat nu het westelijk havengebied van Amsterdam is, is op historische kaarten een eendenkooi te herkennen. Die heeft daar, op de zuidpunt van het voormalige eiland Ruigoord, sinds 1652 gelegen. De plaats waar hij lag was tot begin 2012 een ruigte in het Atlaspark, begrensd door een fietspad, een watergang, bedrijven en de Amsterdamse Golfclub.

Het graafproces en het vieren van het eerste water in de kooiplas.

Stichting Het Eiland reconstrueert, in opdracht van het Havenbedrijf Amsterdam, ‘de eendenkooi van Ruigoord’. De kernfunctie daarvan is waterberging, maar de toegevoegde waarde ligt in de opeenstapeling van additionele functies op het gebied van cultuurhistorie, voorlichting, recreatie, re-integratie en natuur en milieu:

  • We geven voorlichting over hoe een eendenkooi functioneerde. Dit is van belang voor de kennis over de nog bestaande eendenkooien in Vlaanderen en Nederland.
  • Historisch is de eendenkooi van Ruigoord van belang omdat zo een stuk geschiedenis zichtbaar wordt in het moderne landschap.
  • De eendenkooi ligt in een van de recreatieve routes van de haven. Informatieborden, een picknicktafel in de boomgaard en een kooihuisje annex museumpje maken van de eendenkooi een multifunctioneel rustpunt voor fietsers, recreanten en werknemers van de omliggende bedrijven.
  • De maatschappelijke bijdrage ligt in de deelname van jongeren van het project School2Work van de gemeente Amsterdam. Jongeren die dreigen uit te vallen uit het schoolsysteem krijgen zo een nieuw perspectief op hun toekomst. Zij doen werkervaring op door het verlenen van hand- en spandiensten bij reconstructie.
  • De eendenkooi van Ruigoord vervult een groeiende rol in bevordering van natuur en milieu in het havengebied van Amsterdam.
Een kleine fotoserie over de verschillende functies van de eendenkooi.

Kijk hier een korte video van 3 minuten over de aanleg en functies van de eendenkooi.

Het concept: vergroenen en aantrekkelijk maken van bedrijventerreinen, 'rafelranden'en 'rommelhoekjes'. Het concept is niet alleen toepasbaar op alle bedrijvenparken met een waterbergingsopdracht, maar ook daarbuiten. Juist het polyvalente karakter voegt grote waarde toe aan de 'rommelhoekjes' en 'rafelranden' in zo'n beetje elke stad en elk dorp. Zo bestaan er plannen andere (waterbergings)objecten in het gebied te koppelen aan sportvismogelijkheden, helofytenfilters, bevordering van natuur en milieu in brede zin, recreatieve en sportieve doelen etc.

Voor meer informatie:

Credits:

© Alexander Senger/www.sengerphoto.com

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.