Kamerakynän pedagogiikka Tanja Vänttinen

Monilukutaito

Oppilaat kuvaavat omilla kännyköillään videoita. Opettaja on ohjeistanut kuvaamaan ihmisen rakentamaa ympäristöä. Kuvatessa oppilaat puhuvat videolle:" Ihminen on..." Kuvaamisen jälkeen katsotaan videot kännykältä pareittain tai pienissä ryhmissä. Videoita ei editoida, vaan ne ovat heti katsottavissa.

Tieto- ja viestintätekniikka

Oppilaat kuvaavat omilla kännyköillään. Opitaan käyttämään kuvaustoimintoa. Kuvaaminen myös tabletilla.

Aktiivinen oppiminen

Oppilaat ovat aktiivisia toimijoita ja työskentelevät pareittain itseohjautuvasti. Oppilaat miettivät mitä kuvaavat, ohjeena oli kuvata mielellään sellaista ihmisen rakentamaa ympäristöä, joita muilla pareilla ei ole kuvattuna. Oppilaat joutuvat miettimään valintojaan ja kuvauskohteita.

Oppimaan oppiminen

Oppilaille annetaan vastuuta ja he oppivat toimimaan annettujen ohjeiden mukaan. Oppilas myös ohjaa omaa työskentelyään ja tekee valintoja. Oppilas ottaa vastuuta työskentelystään.

Pedagoginen viihtyminen

Oppilaille annetaan mielekkäitä tehtäviä ja vastuuta. Oppilaiden motivaatio paranee, kun oppilas on aktiivinen tekijä. Opettaja luo turvallisen ilmapiirin työskentelyyn ja antaa ohjeet joita noudattamalla työskentelyilmapiiri on turvallinen. Oppilas saa tuoda omia vahvuuksiaan esille ja toimia osittain valitsemallaan tavalla ja näin kokee oppimisen mielekkääksi.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.