Kootwijkerzand Vergezichten

Kootwijkerzand 

Algemeen

Het natuurreservaat is 700 hectare groot en ligt op het westelijk deel van de Veluwe, binnen de veel grotere boswachterij Kootwijk (ca 3600 ha) bij Kootwijk.

Noordelijker ligt het Harskampse Zand, naar het oosten het dorp Radio Kootwijk. Om het zand in beweging te houden moeten regelmatig beheersmaatregelen genomen worden, omdat anders door mosvorming het zand vastgelegd wordt. Dit is een gevolg van het neerslaan van stikstof uit de lucht. Algen, mossen, korstmossen en hogere planten kunnen zo extra hard groeien in het van nature arme zand. Kenmerkend voor het Kootwijkerzand zijn de grillig gevormde vliegdennen.

Geschiedenis

Omstreeks 2500 voor Christus kwamen op het Kootwijkerzand al mensen voor. Ook zijn er een vuurstenen pijlpunt en enkele aardewerken potresten uit ongeveer 1700 v.Chr. gevonden. In de tweede eeuw na Chr. werden er enkele boerderijen gebouwd en vanaf 700 na Chr. kan er van een dorp gesproken worden. Door te intensief gebruik van de grond ontstonden er omstreeks 1000 na Chr. stuifzanden, waardoor de waterputten dichtstoven. Een deel van de resten van Romeinse en Vroeg Middeleeuwse bewoning is wettelijk beschermd op basis van de Monumentenwet 1988.

Leuk om te weten.

Op de Veluwe kwamen houtskoolbranderijen voor die de grond door de omzetting van ijzer rood gekleurd hebben.

Op de open vlakte van het Kootwijkerzand kan de temperatuur oplopen tot 60 graden Celsius, terwijl de nachttemperatuur ook 's zomers tot beneden de 0 graden Celsius kan dalen[1].

Verder naar het zuiden op de Veluwe ligt het ruim 500 hectare grote Wekeromse Zand, dat een kleiner stuifzandgebied omvat (100 ha).

Created By
Ronald Glind
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.