การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการเรียน By Suthinarth yaiphuy

☻ข้อมูลบุคคลเป้าหมาย☻

❝ นางสาว รัญชิดา จันทรานุวงศ์ ❞

✻ ลักษณะ อุปนิสัย บุคลิก ✻

ร่าเริง แจ่มใส เข้ากับคนอื่นง่ายมีจิตอาสา มีความตั้งใจในด้านการทำงานที่ได้รับมอบหมาย แต่ยังขาดความเอาใจใส่ทางด้านการเรียน และการสอบ

ระยะที่ ❶ เป้าหมายและเหตุผล

♚เหตุผลในการพัฒนา♚
 • การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมีทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยเปิด ซึ่งระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยแบ่งเป็นคณะเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนรักและฝันอยากจะเป็นในอนาคต เป้าหมายการเป็นบัณฑิตคือ การนำความรู้คู่คุณธรรมไปประกอบสัมมาอาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ นักสื่อสารมวลชน ครู/อาจารย์ นักเศรษฐศาสตร์ นักการเงินการธนาคาร นักธุรกิจ เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือตัวเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น ดิฉันจึงต้องการพัฒนาเพื่อนในด้านการเรียนเพื่อให้เพื่อนมีผลการเรียน และคะแนนสอบที่ดีขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาเพื่อนมีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่น่าพอใจ ฉะนั้นจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการเรียนของเพื่อนให้มีระดับการเรียนและคะแนนสอบที่ดีขึ้นตามลำดับ
♚ สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา ♚
เชื่อว่าทุกคนเคยมีอาการแบบนี้☻
 • ก่อนที่จะพัฒนาเพื่อนจะมีลักษณะเป็นคนที่ มาเรียนสม่ำเสมอ ตรงเวลา แต่มีส่วนที่ต้องปรับปรุง คือชอบเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะเรียน เป็นคนที่ชิวมากสำหรับการเรียนเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดกับเรื่องของการเรียน จึงทำให้ไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหาที่อาจารย์สอน จึงส่งผลให้เวลาสอบค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะบวกกับการที่เพื่อนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ไม่ค่อยดีส่งผลทำให้คะเเนสอบที่ออกมา อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจนัก
♚เป้าหมายในการพัฒนา ♚
 • ต้องการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราห์ให้ดีขึ้น
 • ต้องการพัฒนาทางด้านพฤติกรรมเรื่องการเรียนในชั้นเรียน
 • ต้องการพัฒนาคะแนนสอบให้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
♚ อุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการทำโครงการ ♚
 • ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำโครงการ ปัญหาหลัก คือ เรื่องของระยะเวลา เพราะในระยะที่ผ่านมา จะมีเวลาว่างหลังเลิกเรียนค่อนข้างน้อยมาก เฉลี่ยเเค่วันละสองชั่วโมงโดยในเวลาว่างนี้เราสองคนจะใช้พัฒนาในด้านการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งในการคิดวิเคราะห์เนื้อหาเเต่ละเรื่องค่อนข้างจะใช้เวลามาก ทำให้มีเวลาไม่มากพอสำหรับการพัฒนาในทักษะนี้ ส่วนการพัฒนาทางด้านการเรียนในห้องเรียนไม่มีปัญหาเพราะเราสามารถ บอกกล่าวเพื่อนได้ตลอดเวลาที่เพื่อนทำสิ่งไม่เหมาะสม

ระยะที่ ❷ ความก้าวหน้า

♚เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา♚
 • เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาด้านพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน ไม่จำเป็นต้องมีเทคนิคมากอาศัยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน เวลาที่เพื่อนตั้งใจเรียนตั้งใจจดเนื้อหาที่อาจารย์สอนก็ต้องมีการกล่าวชื่นชม แต่พอเวลาที่เพื่อนไม่ตั้งใจเรียนเราก็ต้องมีการบอกกล่าวกันบ้าง เราต้องบอกเขาให้ตั้งใจเรียนก่อน เพราะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเนื้อหาที่อาจารย์สอน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านนี้ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเพราะเราสองคนนั่งติดกันตลอด จึงทำให้มีเวลาคุยกันเกี่ยวกับการเรียนมากพอสมควร พฤติกรรมการเรียนในห้องเรียนของเพื่อนจึงดีขึ้น
 • ส่วนเทคนิคที่ใช้ในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ใช้เทคนิคการสอน โดยการบอกให้เขาทราบว่าการที่จะหาใจความสำคัญในแต่ละเรื่องจะต้องวิเคราะห์ก่อน ว่าในเรื่องนี้มี ใครบ้าง คนพวกนั้นเขาทำอะไร ทำอยู่ที่ไหน และกระทำการอย่างไรใช้วิธีใด จากนั้นนำเนื้อหาที่วิเคราะห์แล้วมาอ่านและเรียบเรียงอีกครั้งเพื่อความถูกต้องโดยเนื้อหาที่เรานำมาวิเคราะห์หาบทสรุปในแต่ละเรื่องจะมีเฉลยอยู่ท้ายบท ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราสรุปนั้นมีใจความสำคัญของเรื่องหรือเปล่า
♚ ขั้นตอนที่ดำเนินการพัฒนา ♚

เริ่มต้นเรื่องพฤติกรรมการเรียน จะมีการสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนก่อนว่าสิ่งที่ทำให้ไม่ตั้งใจเรียนเกิดจากอะไร พอเรารู้สาเหตุแล้วเราก็เริ่มคุยกันก่อนว่าการเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียนไม่ดี จะทำให้เราเรียนไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเนื้อหาที่อาจารย์สอน และจะทำให้เวลาสอบทำข้อสอบไม่ได้เพราะไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนมา โดยระยะเวลาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านการเรียน จะมีการพัฒนาทุกวันที่มีเรียน โดยส่วนมากเเล้วจะเป็น วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ส่วนด้านการคิดวิเคราะห์จะฝึกทุกวันหลังเลิกเรียน โดยเวลาเฉลี่ยจะอยู่ที่ ประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง

♚ บันทึกผลการพัฒนา ♚
 • มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น
 • เข้าใจเนื้อหาที่อาจารย์สอนมากขึ้น ทำให้ได้คะเเนนมากขึ้นจากการทำแบบทดสอบในห้องเรียน
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น สามารถสรุปใจความสำคัญในแต่ละเรื่องได้
 • มีผลการเรียนที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับภาคเรียนที่ผ่านมา
♚ อุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการทำโครงการ ♚
 • อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทำโครงการก็จะเป็นเรื่องของระยะเวลาเช่นเดิม เพราะเหมือนที่กล่าวไปแล้วว่าทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ต้องใช้เวลาพอสมควรในการฝึก

✏ ความรู้เพิ่มเติม

♚ เคล็ดลับการเรียนรู้ ♚

❤ข้อมูลเจ้าของ โครงการ❤

❝ นางสาว สุธินารถ ใยผุย ❞
Created By
Suthinarth Yaiphuy
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.