เศรษฐกิจพอเพียง หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้ SOCIAL NETWORK

“ เศรษฐกิจพอเพียง ”

ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี

Social Network คืออะไร

Social Network หรือ เครือข่ายสังคม (ชุมชนออนไลน์) เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ ในการสร้างเครือข่ายสังคม สำหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ได้ทำ และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น

ในบริการเครือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วย การแช็ต ส่งข้อความ ส่งอีเมลล์ วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ Social network

1. พอประมาณ

ใช้ Social network แต่พอควร ไม่ควรใช้งานนานจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เสียสายตาได้ และตวรรู้จักใช้ Social Network อย่างพอประมาณ ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ใช้เพื่อติดตามข่าวสาร หรือคลายเครียด แต่ไม่ควรใช้มากเกินไปจนเกิดการกระทบต่อการดำรงชีวิต

2. มีเหตุผล

ใช้ Social network อย่างมีเหตุผล ไม่ใช่ ใช้ทำอะไรไร้สาระ รบกวนผู้อื่น หรือ ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อน ในการเลือกใช้ และSocial Network ควรมีเหตุผลในการใช้งาน เช่น การใช้ Facebook เพื่อติดต่อปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนร่วมห้อง , การใช้ Skype เพื่อประชุมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

3. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ใช้ Social network ในด้านของการรับข่าวสาร เพราะใน Social network จะได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็วแต่เราก็จะต้องมีวิจารณญาณในการเลือกรับฟังข่าวนั้นด้วย ในการใช้ Social Network ในการรับข่าวสาร โดยเราสามารถคาดการ์ณเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากข่าวสารที่จะได้รับได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อได้รับข่าวสารเรื่องการแพร่ระบาดไวรัส อีโบลา เราก็สามารถคาดการณ์ และป้องการเกิดการแพร่ระบาดหากเชื้อไวรัสแพร่มายังประเทศไทย แต่การรับสารจากโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กควรมีวิจาณญาณอย่างมาก

เศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้งาน Social Network

ในการใช้คอมพิวเตอร์ก็สามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมาก เช่น ด้านการจัดการภาครัฐ ในส่วนงานทะเบียนราษฎร์ คือ การแจ้งเกิด ตาย ย้ายที่อยู่ การทำบัตรประจำตัวประชาชน ด้านธุรกิจทั่วไป ในส่วนงานการทำบัญชี รายการซื้อขาย งานเรียบเรียงเอกสาร ด้านโทรคมนาคมในส่วนงานการสำรองที่นั่งผู้โดยสารของสายการบินซึ่งเป็นการลดปริมาณของเอกสาร ด้านการศึกษาซึ่งนำคอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อช่วยในการเรียนการสอน เช่น การเรียนผ่านระบบออนไลน์ให้กับผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ในส่วนงานการจัดเก็บข้อมูลประวัติการรักษาของคนไข้ การวิจัย คำนวณและการจำลองแบบ คอมพิวเตอร์สามารถเข้ามาช่วยจัดการการทำงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ลดทั้งภาระงานและประหยัดเวลาในการทำงานด้านต่างๆ

ผู้ใช้งานต้องศึกษาหลักการใช้คอมพิวเตอร์อย่างละเอียด ต้องมีความรอบรู้ในงานที่จะทำคือรู้ถึงความต้องการและความจำเป็นที่จะใช้งาน ไม่วิ่งตามเทคโนโลยีจนเกินไป ในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องซื้อที่เพิ่งวางจำหน่ายและมีราคาแพงมาก ไม่ควรมองที่รูปลักษณ์ภายนอกที่ทันสมัยมากจนเกินไปเพราะจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าที่จำเป็น ต้องศึกษาข้อดีข้อด้อยของเครื่องแบบต่างๆ แล้วนำมาเปรียบเทียบกันก่อนที่จะตัดสินใจ และไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ควรใช้คอมพิวเตอร์เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อตนเองและสัง

ที่มา: https://sites.google.com/site/phxpheiyngsuthida/home/prachya-khxng-sersthkic-phx-pheiyng-kab-kar-chi-social-network

Credits:

Created with images by MikeRenpening - "human thoughts in thoughts" • ccPixs.com - "3D Social Networking" • LoboStudioHamburg - "twitter facebook together" • FirmBee - "office freelancer computer" • Macdongtran - "the work people the life" • filipe ferreira - "News"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.